نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی شیوع علایم روانپزشکی و شدت آن در افراد آلوده به HIV در استان خراسان رضوی در سال 1385گروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد استان خراسان رضوی 

گروه پژوهشی: پژوهشی ایدز و هپاتیت

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  تیر 1387

کارفرما: پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

ارسال گزارش نهایی به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 8762000-8795530-0511

نشانی سازمان مجری: مشهد، میدان آزادی، صندوق پستی: 1376-91775
 

چکیده:

علیرغم موفقیت حاصله در درمان ایدز، هنوز این بیماری کیفیت زندگی و ثبات روانشناختی افراد آلوده به HIV را تهدید می کند. سندرم های روانپزشکی نظیر اختلالات افسردگی و اضطراب و اختلالات سایکوتیک اغلب همراه باHIV دیده می شوند. بعلاوه رفتارهای پرخطر مثل تماس جنسی محافظت نشده و سو مصرف مواد مبتلایان به اختلالات روانی را در معرض خطر بالای HIV قرار می دهد.
در این مطالعه مقطعی، فراوانی و شدت علایم روانپزشکی در 50 فرد آلوده به عفونت
HIV (شامل 45 مرد و 5 زن) در استان خراسان رضوی با استفاده از آزمون چک لیست بازنگری شده علایم (SCL-90-R) تعیین گردید.
میانگین سن پاسخ دهندگان،
35.9±7.1 سال بود. %26 آنان مجرد، %30 متاهل، %36 مطلقه و مابقی همسر مرده بودند. %52 آنان بیکار، %10 خانه دار و مابقی کارگر یا صاحب شغل آزاد بودند. همچنین %40 آنان دارای تحصیلات ابتدایی، %32 راهنمایی و یا سیکل، %22 دبیرستان و یا دیپلم و مابقی بی سواد بودند.
84 درصد پاسخ دهندگان، سابقه زندان، %80 اعتیاد تزریقی، %34 تماس جنسی (با غیر همسر) و %38 خالکوبی داشتند. به علاوه 4 نفر از آنان (که همگی از زنان مبتلا بودند)، دارای همسر مبتلا بودند و در یک نفر راه ابتلا مشخص نبود. به طور متوسط هر فرد دارای سه عامل خطر انتقال ویروس بود. دوسوم پاسخ دهندگان دارای عفونت بدون علامت بودند و مابقی وارد مرحله ایدز شده بودند. 12 و 66 درصد افراد آلوده به HIV به ترتیب دارای عفونت هم زمان HBV و HCV بودند.
میانگین نمره کل آزمون SCL-90-R، 145.1±61.2 و میانگین نمره شاخص های GSI،PST و PSDI به ترتیب 1.6±0.68، 60.9±16.9 و 2.3±0.53 بود. بر اساس GSI>1، 80 درصد پاسخ دهندگان، دارای علایم روانپزشکی بودند که این علایم در %59 موارد در حد خفیف و در %38.5 موارد در حد متوسط بود. در این میان علایم افسردگی و علایم وسواس با %86 و علایم مربوط به اختلال در روابط فردی با %80 دارای بیشترین فراوانی و علایم ترس مرضی دارای کمترین فراوانی (%28) بود.
به طور کلی، یافته های این مطالعه مبین بالا بودن میزان شیوع و شدت علایم روانپزشکی در افراد مبتلا به HIV/AIDS بود.اچ، آی، وی، ایدز، علایم روانپزشکی، پرسشنامه SCL-90-R

 
 
Title:

Psychologic Symptoms in HIV-Infected people in Khorasan Razavi, Iran, 2006Abstract:

Background/Objectives: Psychloogic disorders such as depression, anxiety and psychosis are common in HIV positive people. Moreover, high risk behaviors such as unsafe sex and drug abuse increase the risk of HIV infection in psychologic patients. This cross-sectional study was designed to assess the prevalence and severity of Psychloogic symptoms in HIV-infected people.
Material and Methods: 45 men and 5 women with HIV, answered Symptoms Check List-90-Revised (SCL-90-R). Respondents' Mean age was 35.9 ± 7.1. 26% were single, 30% married, and 36% divorced. 52% were unemployed, 10% housewife and remindres were self-employed. Educational level of 40% of respondents was elemantary, 32% guidace school, 22% high school or diploma and 6% wre illiterate.
Results: 84 perecents of HIV positive people had been in a jail, 80% were IDUs, 38% had the history of tattoo, 34% had a sexual contact out of marriage, and 4 women had a HIV positive husband. 30% of patients were in AIDS stage. HbsAg and HCV antibody were positive in 12 and 66 percents, respectively.
The mean of SCL-90-R score, GSI, PST, and PSDI were 145.1±61.2, 1.6±0.68, 60.9±16.9 and 2.3±0.53, respectively. Accordig to GSI>1, 80% of respondents had Psychologic symptoms. These symtoms were mild in 59% and were moderate in 38.5% of patients. depression (86%), obsessive-compulsive (86%), interpersonsl sensivity (80%), were the most frequent disorders and phobic anxety (28%) was the least frequent.
Conclusion: It seems the frequency and severity of Psychloogic disorders among people with HIV/AIDS comparing general population are very high.Keyword(s): HIV/AIDS, Psychloogic symptoms, SCL-90-R