برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی نگرش بانوان غیرمبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به مرکز بیماریهای پستان جهاد دانشگاهی نسبت به انتخاب ماستکتومی پیشگیرانه در صورت اطلاع از نتیجه مثبت آزمایش ژنتیک طی سال 1388 و ارتباط آن با عوامل موثر در انتخاب روش فوقگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده سرطان پستان 

گروه پژوهشی: ژنتیک سرطان

پژوهشگران: 
حبیبی مسعود (مسئول طرح)
مجیدزاده اردبیلی کیوان (همکار طرح)
شجاع مرادی محمدحسین (همکار طرح)
الفت بخش آسیه (همکار طرح)
سعیدی مریم (همکار طرح)
بهرامی علیرضا (همکار طرح)
انصاری مریم (همکار طرح)
رسائی زهرا (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  مهر 1392

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

مقدمه: سرطان پستان شایعترین سرطان زنان در سطح جهان است. بخش قابل توجهی از مبتلایان به سرطان پستان ژن این بیماری را از والدین خود به ارث می برند و به صورت توارثی به بیماری مبتلا می شوند. امروزه با پیشرفت هایی که در زمینه روش های پزشکی مولکولی حاصل شده است، تشخیص حاملین سالم برخی از این ژن های مستعد کننده عملی و امکان پذیر است. باعنایت به این که احتمال ابتلای حاملین این ژن ها به نحو قابل توجهی بیشتر از جمعیت نرمال می باشد یکی از روش های پیشگیری پیشنهاد شده در دنیا ماستکتومی پیشگیرانه است. از آنجائی که مقبولیت این روش پیشگیری تهاجمی بستگی قابل توجهی به ملاحظات محلی زنان به ویژه فرهنگ آنها دارد بدیهی است چنانچه این روش در هر منطقه ای از دنیا مقبولیت داشته باشد. انجام تست های ژنتیکی تشخیص حاملین جایگاه خواهد داشت ولی در غیر این صورت امری زائد و بلکه به دلیل ایجاد استرس امری مضر خواهد بود. لذا بر آن شدیم تا میزان مقبولیت ماستکتومی پیشگیرانه پس از اطلاع از نتایج مثبت تست ژنتیکی را در میان زنان ایرانی مراجعه کننده به کلینیک بیماریهای پستان با روش مصاحبه بسنجیم. نتایج این مطالعه نشان میدهد میزان پذیرش ماستکتومی پیشگیرانه در صورت وجود سابقه فامیلی و یا وجود مرگ ناشی از سرطان پستان در اقوام درجه یک و دو بیشتر برآورد شد و این به این دلیل است که این گروه ازافراد تحت مطالعه به خوبی با عوارض و مشکلات سرطان آشنا بوده و نگرش بهتری به استفاده از یک روش پیشگیرانه دارند.
مواد و روش کار: این مطالعه از نوع مطالعات مقطعی (توصیفی تحلیلی) است که بر روی مراجعه کنندگان به مرکز بیماری های پستان جهاد دانشگاهی که سابقه ابتلاء به سرطان پستان را نداشتند انجام گرفت. روش نمونه گیری غیر احتمالی (نمونه های در دسترس) بود. پس از انتخاب فرد مورد مطالعه بروشور آموزشی از پیش تهیه شده جهت مطالعه در اختیار فرد قرارداده شد. در طول مطالعه این بروشور، فرد می توانست در صورت نیاز سوالات خود را از مسوول جمع آوری اطلاعات که در این زمینه آموزش لازم را دیده بود بپرسد و هرگونه توضیحی نیاز باشد به وی ارائه گردد. سپس پرسشنامه از پیش طراحی شده توسط مصاحبه گر تکمیل گردید
.
در افراد بی سواد و یا افرادی که به هر دلیلی قادر به مطالعه بروشور آموزشی مربوطه نبودند مسوول جمع آوری اطلاعات بروشور مربوطه را برای وی قرائت نموده و در موارد مورد نیاز به سوالات وی پاسخ می داد. کلیه افراد قبل از ورود به مطالعه در زمینه انجام این طرح تحقیقاتی توجیه شده و سپس فرم رضایت نامه کتبی جهت مطالعه و امضا در اختیار آنها قرار گرفت و پس از امضای رضایت نامه کتبی وارد مطالعه گردیدند
.
پس از جمع آوری اطلاعات و ورود به کامپیوتر توسط نرم افزار
SPSS آنالیزهای لازم انجام شد.
نتایج: در مجموع 351 نفر زن در محدوده سن 17 الی 67 سال مورد بررسی قرار گرفتند. میانگین سن افراد
39.4 سال با انحراف معیار 9.7 سال و خطای معیار میانگین 0.52سال بود. نزدیک 70% شرکت کنندگان تحصیلات دیپلم و بالاتر داشتند و 86% آنها متاهل بودند. در 49 نفر معادل 14% حداقل یکی از بستگان درجه یک با دو سابقه سرطان پستان را داشتند. در پاسخ به این سوال که اگر آزمایش های ژنتیکی وجود ژن ابتلا به سرطان پستان را در خانمی نشان دهد انجام کدام یک از روش های زیر را برای پیشگیری از ابتلای وی به سرطان پستان پیشنهاد می کنید؟ تنها 12% گزینه "عمل جراحی پیشگیرانه و برداشتن هر دو پستان" را انتخاب نمودند. آزمون Chi square ارتباط معنی داری بین سن، میزان تحصیلات، وضعیت تاهل و پاسخ به سوال فوق را نشان نداد اما بین نوع پاسخ افراد و سابقه مثبت فامیلی سرطان پستان ارتباط معنی داری وجود داشت به گونه ای که افرادی که سابقه فامیلی مثبت داشتند بیشتر موافق با ماستکتومی پیشگیرانه بودند. 93.7% زنان شرکت کننده در طرح نگرش مثبت نسبت به انجام آزمایش های ژنتیکی برای تعیین خطر ابتلا به سرطان پستان داشتند و 88.3% زنان شرکت کننده در طرح نگرش مثبت نسبت به توصیه به انجام آزمایش ژنتیک سرطان پستان در سایر افراد خانواده در صورت مثبت شدن آزمایش ژنتیک خود داشتند.
بحث و نتیجه گیری: در مطالعه ما از مجموع 351 نفر زنان مورد بررسی هیچیک سرطان پستان نداشتند ولی با توجه به مراجعه به مرکز بیماری های پستان نسبت به نرم جامعه ریسک بالاتری داشتند تنها 12% ماستکتومی پیشگیرانه را گزینه قابل قبولی در صورت دارا بودن ژن سرطان پستان می دانستند. برخی از افراد حتی با وجود مثبت بودن ژن سرطان پستان انجام هیچ اقدامی را ترجیح نمی دادند. بالغ بر 75% افراد نیز استفاده از ترکیبات دارویی و انجام معاینات دارویی و ماموگرافی را ترجیع می دادند. نتایج مطالعات در جوامع مختلف در این مورد تفاوتهای چشمگیری دارد و این تفاوت می تواند به علت تفاوت های فرهنگی اجتماعی و بسیاری فاکتورهای دیگر باشد. ولی به نظر می رسد نگرش زنان ایرانی در خصوص ماستکتومی پیشگیرانه با 12% نگرش مثبت از سایر مطالعات در جوامع دیگر کمتر باشد. در مطالعه ما تنها تمایل به ماستکتومی پیشگیرانه در افراد با سابقه فامیلی مثبت کانسر بیشتر بود.
مطالعه ما نشان داد که در گروه زنان پرخطر مورد بررسی تمایل به آگاه شدن از میزان خطر سرطان پستان و همچنین انجام آزمایش ژنتیک بالا می باشد به گونه ای که بالغ بر 90% شرکت کنندگان با انجام آزمایش ژنتیک موافق بودند.کلیدواژگان: پستان، ماستکتومی پیشگیرانه، نگرش

 
 
Title:

A survey on Attitudes of healthy women referring to Jahaddaneshgahi Breast Cancer Center about prophylactic mastectomy in case of positive genetic test in 2011 and factors affecting this decisionAbstract:

Breast cancer is the most common cancer in women worldwide. A significant portion of the breast cancer genes is inherited from the parents and the patients are usually infected with it inheritably. Recent advances in the field of molecular methods have made identification of healthy carriers of these genes feasible and practical. Regarding the case that the probability of cancer diagnosis in carriers of these genes is considerably higher than the normal population, one of the preventive methods which are offered is prophylactic mastectomy. Since taking this aggressive preventive approach significantly depends on women’s local culture and believes, performing the diagnostic genetic carrier testing will be helpful in parts of the world which this aggressive approach is acceptable otherwise recommendation of these genetic tests is neither reasonable nor cost effective.
Therefore, we decided to evaluate the acceptability rate of prophylactic mastectomy after being informed of the positive genetic test results, among Iranian women referring to breast diseases clinic through interview method.
Methodology of the Research: This cross-sectional analytic study was made on the cases referred to the Jahad daneshgahi breast diseases Center who had mentioned about their history of breast cancer. The Non-probability sampling method (convenient sampling) was used. After the selection of patients for the Patients were allowed to ask any question about the breast cancer and the study.
Then the questionnaires were completed by the interviewer. The interviewer read and explained the part of questionnaire for the illiterate people or not able to study the brochure. Informed consent was completed by all participants. The analysis was performed by SPSS software.
Results: Totally 351 women in the age range 17 to 67 years were studied. The mean age of the cases was 39.4 years, with standard deviation of 9.7 years and the standard error of mean 0.52 years. Almost 70% of the participants had a high school diploma and 86 % of them were married. In 14% (49 patients) at least one of the first or second degree relatives had a history of breast cancer. In response to the question "if the genetic tests shows the existence of breast cancer gene in a woman, which of the following prophylactic methods are offered by you to prevent her from breast cancer risk?" just 12% selected the choice of "preventive surgery and removing both breasts". Chi Square test did not show a significant association between age, education level, marital status and response to the above question, but there was a significant relationship between the positive response to this question and family history of breast cancer as the individuals who had history of breast cancer in their family, agreed to preventive mastectomy more than the others. Approximately %94 of women did agree to do genetic tests in order to determine the risk of breast cancer and 88.3% of the participant agreed to propose other family members to perform genetic tests, in case their result was positive and they were carrier of breast cancer gene.
Discussion and conclusion: In this study, none of the 351 women had breast cancer, but with regard to referring to the breast disease center, they had a higher risk than the norms expected from ideal community. Just 12% of the participants selected the prophylactic mastectomy in case they were carrier of breast cancer gene, some of them did not prefer any action and more than 75% preferred to use pharmaceutical compounds or to do medical examinations and mammography. The results of studies in different communities on this subject differ greatly and this may be due to differences in cultural and social factors and many other things. It seems that the Iranian women's attitudes about this subject with a positive attitude of 12% are lower than other studies in other communities. However, selection of Prophylactic mastectomy in our study in cases with a positive family history of breast cancer was higher than other communities.
Our study showed that among participating women, tendency to do breast cancer genetic test and being notified of the results was high in the woman and more than 90 % of the participant agreed to do genetic tests.Keyword(s): Breast cancer, prophylactic mastectomy, attitude