برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مدل سازی ژئوشیمیایی عناصر فلزی سنگین ناشی از دگرسانی هیدروترمال در محیط GIS با دیدگاه آلودگی های زیست محیطی بر روی منطقه قمصر- قهرودگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد صنعتی اصفهان 

گروه پژوهشی: ژئوشیمی

پژوهشگران: 
شبانکاره مهدی (مسئول طرح)
قاسمی علی (مسئول طرح)
فرهمندیان مهران (همکار طرح)
افشاری سهراب (همکار طرح)
طباطبائی سیدحسن (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  دی 1392

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 3912540-0311

نشانی سازمان مجری: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 147-84155
 

چکیده:

عناصر سنگین به عناصری که وزن اتمی بالا، دانسیته بیشتر از پنج گرم بر سانتی متر مکعب و خاصیت فلزی دارند، اطلاق می شود. این عناصر غالبا در اثر فرآیندهای ماگمایی گرانیتوئیدی و دگرسانی گرمابی، انتقال و تجمع یافته و به عنوان عامل آلاینده محیط زیست مطرح می باشند.
یکی از مناطق احتمالی مستعد آلودگی در استان اصفهان در حد فاصل قمصر- قهرود از توابع شهرستان کاشان تشخیص داده شد که مطالعات ژئوشیمیایی بر روی این منطقه انجام گردید. برای این منظور پس از بررسی منابع موجود با استفاده از دانش دورسنجی، محل های مناسب نمونه برداری مشخص و نسبت به نمونه گیری از آن محل ها اقدام و نیز آزمایش های
XRF، XRD و ICP-MS بر روی نمونه ها انجام شد. از آنالیز خوشه ای برای استخراج مدل ژئوشیمیایی استفاده گردید. مدلسازی زمین آماری عناصر سنگینی چون مس، کادمیوم، کبالت، آرسنیک، روی و سرب به روش کریجینگ نیز انجام گرفت. با توجه به این اطلاعات، نقشه های همبستگی مناطق آلوده به عناصر فلزی سنگین فوق با نقشه زمین شناسی و آلتراسیون های منطقه ترسیم گردید و در نهایت راهکاری مناسب جهت رفع آلودگی پیشنهاد شد.
شایان ذکر است که منطقه مورد مطالعه بخشی از پهنه ساختاری ارومیه- دختر می باشد. در این زون مجموعه ای از سنگ های آذرین ترشیری بر روی واحدهای سنگی دوران اول و دوم زمین شناسی قرارگرفته که ماگماتیسم منطقه عمدتا در قلمرو توده گرانودیوریتی- تونالیتی است.کلیدواژگان: مدل سازی، آلودگی، ژئوشیمیایی، دگرسانی، عناصر سنگین، قمصر، قهرود

 
 
Title:

Geochemical modeling of heavy metal in hydrothermal alteration, with environmental pollution standpoint in Ghamsar-Ghohroud areaAbstract:

Heavy metals are the elements with high atomic weight, metallic properties and the density more than 5gr/cm3. These elements often are transported and accumulated by granitoid magmatic processes and hydrothermal alteration and considered as environmental pollutants.
One of the areas talented to possible pollution in Isfahan province was determined between Ghamsar-Ghohroud near the city of Kashan and the geochemical studies have been done on this area.
After literature survey by using knowledge of remote sensing, sampling locations were identified and attempted. The samples were tested by using XRF, XRD and ICP-MS methods. By using Cluster analysis, the geochemical models were extracted. Geostatistical modeling of heavy metals such as Cu, Cd, Co, As, Zn and Pb were also performed by kriging method.
On the basis of the results, the correlation maps of contaminated areas, geological map and the alterated locations were obtained. Finally, a mechanism was proposed for decon- tamination of this area.
It is crucial that this area is part of the Orumieh-Dokhtar zone. A series of tertiary igneous rocks in this zone are located on the first and second geological era which granodiorite-tonalite mass has affected magmatism of this area.Keyword(s): Modeling, Pollution, Geochemical, Alteration, Heavy elements, Ghamsar, Ghohroud