نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تاثیر روابط اجتماعی جوانان معتاد شهر کرمانشاه بر میزان هنجارشکنی آنانگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان کرمانشاه 

گروه پژوهشی: جامعه شناسی

پژوهشگران: 
جلیلیان فرشته (مسئول طرح)
جلیلیان اکرم بانو (همکار طرح)
حامد بی تا (همکار طرح)
جلیلیان مریم (همکار طرح)
لقایی علی (همکار طرح)
آمویی محمدرضا (همکار طرح)
پشنگ سپیده (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  دی 1392

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 4-7294902-0831

نشانی سازمان مجری: کرمانشاه، بالاتر از میدان آیت اله کاشانی، خیابان شهید اشرفی اصفهانی، نبش خیابان شورا، صندوق پستی: 45
 

چکیده:

اعتیاد به مواد مخدر یکی از مسائل مهم اجتماعی است که با ایجاد آسیب های اجتماعی دیگر از جمله تکدی گری، طلاق، فرزندان طلاق و ... می تواند زمینه هنجارشکنی را فراهم نماید و بصورت مستقیم و غیر مستقیم برهم زننده امنیت روانی و اجتماعی جامعه باشد. شواهد موجود حاکی از آن است که طی سالهای اخیر اعتیاد به مواد مخدر در کلان شهر کرمانشاه رو به افزایش نهاده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر نوع رابطه اجتماعی جوانان معتاد شهر کرمانشاه بر میزان هنجارشکنی آنها انجام شده است. روش پژوهش، پیمایشی بوده و جامعه آماری آن را کلیه جوانان معتاد 15 تا 30 ساله مراکز ترک اعتیاد (MMT) شهرستان کرمانشاه، تشکیل می دهند که از بین 71 مرکز 15 مرکز بصورت تصادفی ساده انتخاب شده و در بین مراکز نیز 340 نمونه به روش تمام شماری انتخاب شده است و پرسشنامه به صورت مصاحبه ساختمند با آنها پر شد. بر اساس یافته های پژوهش، بین متغیر میزان اعتیاد و فراوانی تماس با افراد سالم شبکه، حمایت های متقابل در شبکه سالم، روابط اجتماعی سالم (مثبت) رابطه معکوس معناداری وجود دارد، و رابطه آن با اندازه شبکه ناسالم، صمیمیت با افراد ناسالم شبکه، فراوانی تماس با افراد ناسالم شبکه، روابط اجتماعی منفی، سن، صمیمیت با افراد سالم شبکه مستقیم و معنادار است. اما رابطه آن با اندازه شبکه سالم، پایگاه اجتماعی- اقتصادی و میزان درآمد معنادار نیست. بین متغیر میزان هنجارشکنی و اندازه شبکه سالم، فراوانی تماس با افراد سالم شبکه، حمایت های متقابل در شبکه سالم، روابط اجتماعی سالم (مثبت) رابطه معکوس و معنادار است، و رابطه آن با اندازه شبکه ناسالم، صمیمیت با افراد ناسالم شبکه، فراوانی تماس با افراد ناسالم شبکه، روابط اجتماعی منفی مستقیم و معنادار است. اما رابطه آن با صمیمیت با اعضاء سالم شبکه، سن، پایگاه اجتماعی-اقتصادی و میزان درآمد معنادار نیست. بین متغیر میزان هنجارشکنی و مدت اعتیاد، تعداد مواد مصرفی، میزان اعتیاد رابطه مستقیم و معنادار است. نتایج تحلیل چند متغیره نشان داد که فراوانی تماس با افراد سالم شبکه، اندازه شبکه ناسالم، و فراوانی تماس با افراد ناسالم شبکه مهمترین عوامل پیش بینی کننده میزان اعتیاد هستند و صمیمیت با افراد سالم شبکه، اندازه شبکه ناسالم، فراوانی تماس با افراد ناسالم شبکه، و تعداد مواد مصرفی مهمترین عوامل پیش بینی کننده میزان هنجارشکنی می باشند.روابط اجتماعی مثبت، روابط اجتماعی منفی، اعتیاد، هنجارشکنی

 
 
Title:

Effect of the social relation of the addict young on the their abnormal measure in the KermanshahAbstract:

Drug addiction is one of the important social issues and social damage of beggary, divorce, children of divorce ... anomie can provide context and direct and indirect social and psychological security disrupt nasty society. Available evidence suggests that in recent years, drug addiction has been growing metropolis Kermanshah. The present study investigated the influence of social relationships on the rate of young drug anomie is done in Kermanshah. Survey was carried out and the statistical population of all 15 to 30 year old young drug addiction centers (MMT) Kermanshah city, who make up the 71 centers, 15 centers were selected at random among the 340 samples using Centers all numbers are selected and structured interview questionnaire was filled with them. based on these findings, the variable amount and frequency of drug contact with healthy people, networking, mutual support network, healthy, healthy social relationships (positive) significant inverse relationship there's an unhealthy relationship with the network size, intimacy with those kinds of networks, frequency of contact with network unhealthy, negative social relationships, age, devotion to healthy subjects, and there is a direct network. But a healthy relationship with the network size, socio - economic and income is not significant. Between the variable rate and network anomie healthy, abundant contact with healthy people, networking, mutual support network, healthy, healthy social relationships (positive) relationship is significant, and its relation to network size, unhealthy intimacy with those kinds of networks, many Contact unhealthy people networks, social relationships and significant direct negative. But its relation with healthy intimacy with network members, ages, socio - economic and income is not significant. Between the variable rate and term Oppositional y addiction, a number of materials, the rate of addiction is a significant positive correlation, and consumables anomie rates are the most important predictors.Keyword(s): positive social relationships, negative social relationships, addiction, anomie