نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی ارتباط نوع و تراکم زیست نشانگرها با باقیمانده آفت کشها در آبهای سطحی و زیرزمینی دشت صفی آباد دزگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم پایه کاربردی 

گروه پژوهشی: زمین شناسی محیطی

پژوهشگران: 
خدایی کمال (مسئول طرح)
اسدیان فرهاد (همکار طرح)
سلطانی ندا (همکار طرح)
شهسواری علی اکبر (همکار طرح)
اشجع اردلان آریا (همکار طرح)
احمدی فرهاد (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  دی 1392

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 021-29903037-8

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 169- 19835
 

چکیده:

اثر متقابل آب های زیرزمینی و سطحی باعث تغییر کیفیت آب در مرز تبادل این آب ها می شود. میکروارگانیسم هایی که در مرز تبادل آبهای سطحی و زیرزمینی زندگی می کنند به تغییر کیفیت آب واکنش نشان می دهند و ممکن است تراکم جمعیتی و نوع گونه های میکروارگانیسم ها دستخوش تغییر شود. بنابراین می توان از این میکروارگانیسم ها هم به عنوان زیست نشانگر و هم برای حذف آلودگی استفاده کرد. این طرح با هدف بررسی ارتباط سیانوباکتری ها با باقیمانده آفت کش ها در آب زیرزمینی و مرز تبادل آب زیرزمینی و سطحی انجام شده است. برای این منظور پس از بررسیهای هیدروژئولوژیکی، موقعیت نقاط نمونه برداری تعیین گردید. آفت کش های آمترین، آترازین، آلاکلر، دیازینون و گلیفوزیت به عنوان سموم هدف انتخاب شدند. در مجموع 34 نمونه آب برداشت شد که 27 نمونه از آب زیرزمینی و 7 نمونه آب سطحی (مرز تبادل آب زیرزمینی و زهکش) برای آنالیز برداشت گردید. نمونه های سیانوباکتری ها از محل نمونه های آب سطحی برداشت شده است. میزان آفت کش نمونه ها با استفاده از HPLC اندازه گیری شد و سیانوباکتری ها شناسایی و شمارش شدند. نتایج مطالعات نشان می دهد که فقط باقیمانده آفت کش های آترازین و دیازینون در آب زیرزمینی منطقه قابل آشکارسازی است. میزان آفت کش های آب زیرزمینی با عمق آب زیرزمینی و میزان تغذیه ارتباط مستقیم دارند. با کاهش عمق آب زیرزمینی و افزایش میزان تغذیه، باقیمانده آفت کش ها در آب زیرزمینی افزایش می یابد. گونه های Aph. greviellii بیشترین ارتباط مثبت با این آفت کش را نشان می دهد. گونه های O. rub و O. calcattensis و در درجه بعدی O. chlorina و Oannae با حضور آترازین همسو بوده و با افزایش این عامل بر تعداد آن ها افزوده می گردد. فراوانی دو گونه P. tenue و H. juliana دارای ارتباط مثبت مستقیمی با دیازینون نشان می دهند. شاید بتوان علاوه بر سازگاری و مقاومت دو گونه فوق، به قابلیت استفاده از آفت کش دیازینون توسط این دو گونه به عنوان منبع فسفر دارا اشاره نمود. هم چنین ارتباط مستقیم حضور و فراوانی گونه هایL. mesotricha ،O. subbrevis ،Dermocapsa sp. ، O. subtilisima،P. angustissimum با هر دو این آفت کش ها است. فراوانی صعودی گونه های اختصاصی فوق در حضور هر یک از آفت کش ها می تواند اندیکاتور آلودگی آب به شکل تخصصی به هر یک از این ترکیبات باشد.آب زیرزمینی، آفت کش، زیست نشانگر، سیانوباکتری، صفی آباد دزفول

 
 
Title:

Pesticide residual in groundwater and Surface water of Safiabad plain and study of groundwater/surface water interaction using bioindicatorsAbstract:

Quality of water changes in interaction zone between groundwater and surface water. Microorganisms that live in this interaction zone may response to changes in water quality through population density and changes in species of microorganisms. These microorganisms can therefore be used as bio-indicators and treatment of pollution. This study examined the relationship of bio-indicators with pesticide residues in groundwater and the zone of groundwater/surface water interaction. For this purpose, based on the hydrogeological investigations location of sampling points was determined. Groundwater samples were taken from the 27 wells and surface water samples were taken from 7 points in interaction zone. Syanobacterial samples were taken from that points was used for surface water sampling. Pesticide levels were measured using HPLC and Syanobacteries were identified and were counted. Based on the results Atrazine and Diazinon residues in water samples was detectable. Concentration of pesticides in groundwater is directly related to groundwater depth and recharge rate. With decreasing groundwater depth and increasing the recharge rate, residual pesticides in groundwater increases. Aph. greviellii species are most positively correlated with the pesticide concentration. O. rub and O.calcattensis species and in second order, O. chlorina and Oannae Laklr are correlated with Alachlor. These species density are increased by increasing the concentration of Atrazine. Abundance of species H. juliana and P. tenue shows a direct positive relationship with Diazinon. Adaptation and resistance of these two species shows the ability of them to use Diazinon as a source of phosphorus. Abundance of species L. mesotricha, O. subbrevis, Dermocapsa sp., O. subtilisima, P. angustissimum shows positive relation with both of Atrazine and Diazinon. Increasing the frequency of each of these specific species can be used as bio-indicator of the related pesticides.Keyword(s): Groundwater, Pesticide, Syanobacteria, Bio-indicator, Safi-abab Dezful