برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی و تحلیل ادبیات داستانی جامعه گرا پس از انقلاب اسلامی (1357-1387)گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی 

گروه پژوهشی: زبان و ادبیات فارسی

پژوهشگران: 
عاملی رضایی مریم (مسئول طرح)
نیکوبخت ناصر (همکار طرح)
گرجی مصطفی (همکار طرح)
هاجری حسین (همکار طرح)
طاهری قدرت اله (همکار طرح)
جعفرزاده پور فروزنده (همکار طرح)
بزرگ بیگدلی سعید (همکار طرح)
سعیدی مهدی (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  اردیبهشت ١٣٩٠

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 2-664975615? 5-66951593-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان دانشگاه، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 89
 

چکیده:

رمان اجتماعی از قدیمی ترین انواع رمان است که پس از رمان تاریخی در ایران ظهور و رواج یافت. نویسندگان در این نوع رمان به مسائل اجتماعی توجه ویژه ای دارند و با دیدگاهی انتقادی به طرح این مسائل می پردازند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، فصلی تازه در داستان نویسی فارسی گشوده شد و ادبیات داستانی در بسیاری عرصه ها، صحنه بازخوانی مسائل اجتماعی و فرهنگی گشت، به گونه ای که کمتر داستانی پس از انقلاب نگاشته شده که شخصیت یا پیرنگ آن ارتباطی با مسائل اجتماعی نداشته یا دارای درون مایه اجتماعی نباشد. مساله اصلی این پژوهش شناخت و تحلیل رویکردها و رهیافت های اجتماعی در رمان های سه دهه پس از انقلاب اسلامی است. به این منظور ده رمان برگزیده اجتماعی با رویکرد نقد جامعه شناختی رمان، بررسی وتحلیل شده اند و مضامین اجتماعی آنها به تفکیک مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از اجرای این طرح، ارزیابی سیر تحول مضامین اجتماعی در رمان های پس از انقلاب و تبیین مضامین شاخص طرح شده در آن هاست. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای است. نتیجه این پژوهش نشان می دهد مضامین اجتماعی از جمله سنت و مدرنیته، هنجارها و ناهنجاری های اجتماعی، طبقات اجتماعی، عشق و ازدواج و مهاجرت از مضامین مطرح اجتماعی در رمان های پس از انقلاب اسلامی است که با توجه به گفتمان خاص هر دهه، در رمان های اجتماعی بازتاب یافته است.کلیدواژگان: رمان اجتماعی، انقلاب اسلامی، مضامین اجتماعی، نقد جامعه شناختی

 
 
Title:

Social Novel after Islamic RevolutionAbstract:

Social novel following historical novel, is one of the oldest novels emerged and became popular in Iran. The authors have special attention to social issues and problems in this kind of novel and deal with these issues with critical viewpoint. After the victory of the Islamic Revolution a new chapter was opened in Persian story writing and in many fields, fictions show social and cultural issues and problems, in a way that after the revolution there were a few stories which its character (s) or plot does not deal with the social issues and problems or does not have social theme.
The objective of this research is to know and analyze the social approaches and procedures in novels written after the Islamic Revolution. Ten selected social novels have been studied and analyzed by sociological criticism approach of the novel and their social themes have been studied separately. Moreover, the purpose of this research is to assess the evolution movement of social themes in the novels written after the Revolution and clarify the outstanding themes mentioned in them.
The research methodology is descriptive-analytical and based on review of literature. The research shows that the social themes including custom and modernity, social norms and discordant, social classes, love, marriage and immigration are the social themes mentioned in the novels written after the Islamic Revolution in which influenced the social novels by considering the special subjects governed on each decade.Keyword(s): social novels after the Islamic Revolution, social themes, sociological criticism