نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

مطالعه، بررسی و پی گیری خاک های صنعتی رسیگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد صنعتی اصفهان 

گروه پژوهشی: زمین شناسی

پژوهشگران: 
افشاری سهراب (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  فروردین 1375

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

گزارش مطالعاتی تهیه و قابل واگذاری است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3912540-0311

نشانی سازمان مجری: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 147-84155
 

چکیده:

در این طرح نخست در قالب یک فاز مطالعاتی، نحوه تشکیل انواع خاک های صنعتی رسی در طبیعت و روش های مختلف بررسی خصوصیات آن ها و کاربرد انواع آن ها مطالعه گردید و در ضمن این مطالعات مناطقی از«استان اصفهان» که می تواند خاستگاه انواعی از این خاک ها باشد شناسایی و موقعیت آن ها به همراه راه های ارتباطی مشخص گردید.
مناطق مختلف مورد بازدید زمین شناسی قرار گرفته و از هر منطقه نمونه هایی به آزمایشگاه ارسال و نتایج حاصل در گزارش نهایی درج گردید.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):