نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی خاک های رسی استان کردستان به منظور استفاده از مصالح ساختمانی (آجر)گروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد شهید بهشتی 

گروه پژوهشی: زمین شناسی

پژوهشگران: 
رمضانی رمضان (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1374

کارفرما: اداره کل صنایع استان کردستان

خروجی طرح: 

گزارش مطالعاتی تهیه و به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 22431934-22431939-021

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 371-19835
 

چکیده:

استان های غربی کشور از جمله «استان کردستان» به دلیل قرارگیری در ساختار زمین شناسی خاص منطقه ای با محدودیت های خاک رسی مناسب برای تولید آجر روبه روست از این رو بر اساس مطالعات مقدماتی انجام شده محدوده های آبرفتی مناسب انتخاب و جهت مطالعه دقیق تر اقدام به حفر چاهک هایی با عمق 5 متر و برداشت نمونه به روش ناودانی شده است.
بر روی نمونه های برداشته شده پس از همگون سازی و آماده سازی، آنالیز شیمیایی برای اکسیدهای اصلی و «
SO3 و CL» انجام شد و ترکیب کانی شناسی به روش «X.R.D» به دست آمده است.
بررسی خصوصیات فیزیکی خاک از جمله حد حالت شلی، حد حالت خمیری، درصد انقباض در اثر خشک و پخت، درجه پخت مناسب آجر، درصد جذب آب، مقاومت فشاری و دانه بندی به روش مکانیکی و هیدرومتری با روش های مناسب اندازه گیری شده و بر اساس استانداردهای «
ASTM» و استانداردهای ایران مقایسه و هر نمونه مورد تشریح قرار گرفته و نتیجه گیری لازم به عمل آمده است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):