نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

اکتشافات نیمه تفصیلی خاک رس به منظور استفاده در مصالح ساختمانی (آجر) مناطق «مهران، چوار و پتک» در «استان ایلام»گروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد شهید بهشتی 

گروه پژوهشی: زمین شناسی

پژوهشگران: 
عسگری مصطفی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  شهریور 1374

کارفرما: اداره کل صنایع استان ایلام

خروجی طرح: 

گزارش مطالعاتی تهیه و به کارفرما ارائه شده که بر اساس نتایج حاصل از آن اکتشاف صورت گرفته است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 22431934-22431939-021

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 371-19835
 

چکیده:

«استان ایلام» به دلیل قرار گرفتن در «زون زاگرس» از نظر وجود ذخائر خاک های رسی با محدودیت هایی روبه روست، از این رو در این طرح سعی شده است تا بر اساس مطالعات اولیه پی جویی ذخائر رسی، مناطق مستعد شناسایی و کار دقیق تر بر روی این محدودیت ها صورت گیرد، لذا مناطقی مثل «چوار، مهران و پتک» که در مطالعات اولیه امید بخش قلمداد شده بود انتخاب گردید. بر روی این مناطق چاهک هایی به عمل حداقل پنج متر و در امتداد شمالی جنوبی و شرقی غربی حفر گردیده و به روش ناودانی نمونه برداری صورت گرفته است تا ضمن مطالعه نیمرخ خاک، تغییرات خاک در گسترده هر منطقه مشخص گردد، آن گاه با انجام آزمایش های فیزیکی مثل حدود «اتربرگ» حد انقباض در اثر خشک و پخت، درجه پخت آجر، درصد رطوبت و مقاومت آجر و آنالیزهای شیمیایی شامل اکسیدهای اصلی و عناصر مزاحم «کلروسولفور» هر منطقه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و پیشنهادهای لازم ارائه شده است. عموما در خاک های این مناطق علاوه بر دارا بودن مقادیر بالای «CL و SO3» که باعث شوره زدگی در آجر می گردد نسبت اکسیدهای اصلی، دانه بندی و کانی های رسی نیز از تناسب لازم برخوردار نسبت که مجموعه این عوامل باعث کیفیت پایین آجرهای این مناطق می گردد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):