نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

پی جویی «کانسار»های «پلاتین» و «کروم» در سنگ های «اولترابازیک»گروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: زمین شناسی

پژوهشگران: 
حریری علی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  دی 1370

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

گزارش مطالعاتی تدوین و قابل بهره برداری است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

این طرح در منطقه ای بین طول های جغرافیای '27 و o47-'57 و o47 و عرض های جغرافیایی '52 و o34-' 22و o34 در محل سنگ های «اولترابازیک» مربوط به «افیولیت»های باختران به منظور پی جویی «کانسار»های «پلاتین» و «کروم» مطالعه شده است. شایان ذکر است که در سنگ های بازیک و اولترابازیک کانه های مختلفی از فلزات با ارزش همچون «پلاتین، کروم، اورانیوم، طلا، نیکل، کبالت و مس» یافت شود که پلاتین و کروم از این میان جهت پی جویی انتخاب شده اند که شامل دو طرح اصلی با ارائه گزارش کار مقدماتی و نهایی می باشد که به 8 مرحله جزئی تقسیم شده است. کار طرح بر مبنای روش های ژئوشیمیایی که بسیار کارآمد و دقیق می باشند پایه گذاری شده است. کاربرد این روش های موثر جهانی هنوز در ایران عمومیت نیافته خصوصا در مورد افیولیت های ایران که از توان معدنی بالقوه زیادی برخوردارند. بررسی های ژئوشیمیایی یا انجام نیافته یا بسیار ابتدایی بوده که این، کار بیش تر پژوهشگران را می طلبد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):