نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

عنوان طرح: جداسازی، شناسایی، ارزیابی و انتخاب «سویه های ریزوبیوم» و تهیه آزمایشگاهی تلقیح فعال برای کشت دیم «نخود» در مناطق سردسیرگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: زیست شناسی

پژوهشگران: 
ستاری مرتضی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  مهر 1378

کارفرما: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت کشاورزی

خروجی طرح: 

از نتایج این تحقیق واحد نیمه صنعتی «تولید کودهای بیولوژیک» ایجاد شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

در این طرح باکتری های ریزوبیوم هم زیست با نخود «Cicer Arietinum» کاشت شده در مناطق سردسیر مراغه، کرمانشاه و سنندج جداسازی و شناسایی و سپس از گره های «Nodules»، «سویه»های ریزوبیوم جدا شده و به روش های بیوشیمیایی شناسایی شوند. باکتری شناسایی شده طی آزمایش های مقدماتی گلخانه ای از نظر قدرت تشکیل گره و تثبیت ازت مورد ارزیابی قرار گرفته و سویه های مناسب انتخاب گردید. بر اساس حامل«Carrier» تهیه شده برای باکتری «برادی ریزوبیوم ژاپونیکم» قابلیت زنده ماندن و حفظ و نگهداری تعداد مناسب باکتری در چند ترکیب حامل مورد ارزیابی قرار گرفته و مناسب ترین آن ها انتخاب شدند و برای آزمون مزرعه ای به مناطق کشت دیم نخود ارسال گردید.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):