نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

مطالعه و بررسی گیاهان دارویی ایران در مناطق مختلف و تعیین گونه های دارای اولویت های دارویی و اقتصادیگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد شهید بهشتی 

گروه پژوهشی: زیست شناسی

پژوهشگران: 
کریمی فرح (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1377

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

نتایج این پژوهش جهت بهره برداری اقتصادی و دارویی واگذاری است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 22431934-22431939-021

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 371-19835
 

چکیده:

گیاه دارویی علاوه بر ترکیبات عمومی و اساسی، هر کدام حداقل دارای یک ماده موثر ثانوی مخصوص هستند. این مواد موثر مخصوص که شامل هزاران نوع می باشند به «مواد طبیعی گیاهی» (Plant Natural Materials) موسومند.
مواد طبیعی گیاهی علاوه بر آنکه برای صدها سال در طب سنتی وسیله درمان بیماران بوده اند در حال حاضر اهمیت مضاعفی در طب جدید به دست آورده اند.
در پژوهش حاضر بر اساس برخی معیارها شامل علفی بودن گیاه، صادرات و واردات گیاه، تاثیر گیاه در درمان بیماری های شایع در کشور، نوع و مقدار ترکیبات موثر، شرایط اقلیمی مورد نیاز گیاه و … تعدادی از جنس ها و گونه های دارویی تحت عنوان اولویت های دارویی اقتصادی انتخاب و معرفی شده اند. در معرفی گیاهان واجد اولویت سعی بر این بوده است که مشخصات گیاه شناسی، نقاط پراکنش، نیازهای اکولوژیکی، شرایط کشت، خواص و کاربرد و ترکیبات شیمیایی گیاه مورد بررسی قرار گیرد.
در نهایت گیاهان معرفی شده از نظر ارزش اقتصادی مورد ارزیابی قرار گرفته اند.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):