نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

طراحی یک نوع «شتاب سنج»گروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: مهندسی مکانیک

پژوهشگران: 
ذوقی محسن (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  آبان 1365

کارفرما: سازمان صنایع دفاع

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

هدف از انجام این طرح طراحی و ساخت «شتاب سنج خطی» می باشد. در این طرح از یک تیر یک سر درگیر استفاده می شود که در انتهای آن جرم معینی قرار داده شده است و نیروهای اینرسی حاصل از شتاب موجب حرکت جرم مستقر بر روی تیر گردیده و بدین ترتیب تنش های کششی و فشاری در تیر ایجاد می نماید. با توجه به اینکه اساس سنجش شتاب بر اندازه گیری کرنش تیر استوار می باشد این اندازه گیری میسر می شود.
خلاصه ای از فعالیت های انجام شده و نتایج حاصل:
- بررسی ساختمان شتاب سنج های خطی و انواع آن
- گزینش راه حل های مناسب برای اندازه گیری
- طرح شتاب سنج با استفاده از مشخصات «
Strain Gauge» ابعاد و مواد تیر انتخابی، اندازه جرم تا اینکه مشخصات مطلوب برای شتاب سنج به دست آید (حساسیت g± با اندازه گیری شتاب در سه جهت متعامد Z و Y و X)
- ساخت شتاب سنج و تست آن

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):