نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

کاشت، داشت و برداشت جلبک «اسپیرولینا»گروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد شهید بهشتی 

گروه پژوهشی: زیست شناسی

پژوهشگران: 
سلطانی ندا (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  آذر 1377

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

نتایج این طرح پژوهشی قابل واگذاری است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 22431934-22431939-021

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 371-19835
 

چکیده:

«اسپیرولینا» یک جلبک سبز آبی از خانواده «Oscillatoriaceae» می باشد. این جلبک به شکل یک «ترایکوم مارپیچی تک سلولی» است که مارپیچ آن معمولا منظم است.این جلبک از نظر کاربردی اهمیت بسزایی داشته و مصارف گوناگونی از نظر غذایی، کشاورزی، تولید ویتامین و سایر جنبه های کاربردی دارد. از همین رو کشت انبوه این جلبک در ممالک گوناگون انجام پذیرد.
در پژوهش حاضر تاثیر عامل شوری بر رشد و میزان پروتئین جلبک اسپیرولینا بررسی شده است. ابتدا گونه «Spirulina» به منظور انجام آزمایشات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی از آبگیرهای داخلی شناسایی و جمع آوری شد. سپس از طریق کشت جامد، خالص گردید. پس از خالص سازی گونه مورد نظر تیمارهای شوری از 1 تا 20% (1، 4، 10، 15، 20%) بر آن اعمال گردید و بعد از این جلبک ها به حد کافی رشد کردند آنالیزهای بیوشیمیایی شامل سنجش پروتئین انجام گردید. همچنین منحنی رشد این جلبک مورد بررسی قرر گرفت.
نتایج به دست آمده نشان می دهد که به طور کلی از میان تیمارهای شوری اعمال شده، تیمار10% بیش ترین اثر افزایشی را بر روی میزان پروتئین بر اساس درصد وزن خشک می گذارد.همچنین دقت در نتایج نشان می دهد که از میان شوری های به کار رفته، محیط «Z+%1 NACL» بیشترین تاثیر را بر روی رشد داشته است. به ترتیب با افزایش غلظت نمک رشد از 1% به بالا کاهش یافته است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):