نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

طراحی سیستم های کنترل حالت یک جسم غوطه ورگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: مهندسی مکانیک

پژوهشگران: 
مراتیان محمد (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  شهریور 1365

کارفرما: جهاددانشگاهی صنعتی شریف

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق در طراحی و ساخت پروژه های دیگر استفاده شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

جابه جایی مرکز ثقل یک جسم غوطه ور توسط انتقال جرم در داخل آن از ناحیه ای به ناحیه دیگر می تواند بیانگر تغییر موقعیت کلیه نقاط آن جسم باشد. هدف اصلی طرح به کارگیری یک سیستم جابه جایی سیال برای تحقق این امر بوده است. از اهداف دیگر این پروژه بررسی حالت جسم با کاهش دانسیته کلی جسم توسط تزریق هوای فشرده بوده است. در این طرح یک سیستم هیدرولیک به عنوان عمل کننده فرمان های کنترلی جهت دهنده حرکات جسم در نظر گرفته شده است.
خلاصه ای از فعالیت های انجام شده و نتایج حاصل:
- بررسی اولیه و جمع آوری اطلاعات
- ارائه طرح های مختلف و تجزیه و تحلیل کیفی آن ها و انتخاب طرح مناسب
- انجام محاسبات ضروری

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):