نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی مراحل رشد برخی گیاهان دارویی و معطر در منطقه «کلیمایی» کرجگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: زراعت

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  بهمن 1370

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

نتایج حاصل از این پژوهش جهت تولید گیاهان دارویی مذکور توسط مرکز تحقیقات گیاهان دارویی و معطر جهاددانشگاهی مورد استفاده قرار گرفته است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

این طرح به بررسی مراحل مختلف کشت برخی از گیاهان دارویی در منطقه آب و هوایی کرج و ارزیابی تفکیکی آن ها می پردازد. این گیاهان عبارتند از:
- نعناع فلفلی (
Mentha piperita)
- آتروپا (
Atropa belladonna)
- کرچک (
Ricinus Communis)
- دیژیتالیس (
Digitalis Lanata)
- رازیانه (
Foeniculum)
- سداب (
Ruta gravolens)
- زیره (
Carum carvi)
- بادرنجبوبه (
Melissa officinalis)
- داتوره (
Datura stramonium)
و …
علاوه بر این در این طحر کلکسیون هایی از گیاهان دارویی و معطر ایجاد شد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):