نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

شناسایی جلبک های خلیج فارس و استخراج «آگار» از آن هاگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  معاونت پژوهش و فنآوری (دفتر مرکزی) 

گروه پژوهشی: زیست شناسی

پژوهشگران: 
قائمی ناصر (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  دی 1376

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

گزارش مطالعاتی تدوین و نتایج آن قابل واگذاری است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66466569-66404249-66465036-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، نبش خیابان فخررازی، دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی، طبقه 5
 

چکیده:

در اولین مرحله نمونه برداری که در سواحل جنوبی کشور (از بندرعباس و قشم تا خارک) صورت گرفت، مقداری جلبک ها جمع آوری شده و در ظرف های مخصوص فیکس شده و مقداری هم در کاغذهای مخصوص برش شدند، سپس نمونه های جمع آوری شده به آزمایشگاه انتقال یافتند.
در نمونه های مورد بررسی، درصد «پلی ساکارید» بسیار ناچیز بود و اما در نمونه های به دست آمده دو نمونه جلبکی وجود داشت که حاوی مواد «پلی ساکاریدی، آگار و اسید آلژنیک» بودند.
مرحله دوم طرح با انجام نمونه برداری از منطقه چابهار (از تنگ، پزم، کنارک تا بریس یا به عبارتی دیگر سواحل دریای عمان) صورت گرفت. تنوع رویشگاه های جلبکی مشاهده شده در این مناطق، پیش بینی های قبلی دال بر وجود، تنوع و تراکم بیش تر جلبک های قرمز و قهوه ای در منطقه دریای عمان نسبت به خلیج فارس را تایید کرد. در دو منطقه تراکم رویش بیش تر می باشد و می توان این مناطق را برای احداث مزارع جلبکی پیشنهاد نمود.
از «آگار» تهیه شده پس از دیالیز و خشک شدن، طیف «IR» گرفته شد که طیف حاصل با طیف آگار تجارتی مطابقت می نمود. البته میزان محصول استخراج شده کم بود که این امر به عواملی از قبیل نوع جلبک، تغییرات فصلی (زمان جمع آوری)، عمق آب، محل رویش جلبک و … بستگی دارد.
همچنین پس از شناسایی جلبک های قهوه ای، به دو روش اسید آلژنیک استخراج گردید. البته جلبک های جمع آوری شده مربوط به نمونه برداری های اول (خلیج فارس) و دوم (دریای عمان) بودند که با مقایسه میزان آگار موجود در آن ها معلوم گردید میزان اسید آلژنیک موجود در نمونه خلیج فارس (به نام شپش دریا) بیش تر از نمونه دریای عمان بوده است، ضمنا از اسید آلژنیک به دست آمده طیف IR گرفته و با طیف استاندارد مقایسه شده که تطبیق لازم را داشته است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):