نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

جداسازی و خالص سازی «سوش بومی» تولید کننده آنزیم «آلفا آمیلاز» و تعیین شرایط بهینه تولید آنزیمگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: زیست شناسی

پژوهشگران: 
رضازاده محمود (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  آبان 1372

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

نتایج این مطالعه به «سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران» واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

هدف از اجرای این طرح جداسازی میکرو ارگانیسم های تولید کننده «آنزیم آلفا» آمیلاز از خاک و انتخاب مناسب ترین «سوش» باکتری در بین آن ها می باشد. شرایط تولید آنزیم با ملاحظه اثر «PH» درجه حرارت و قندها و منابع نیتروژنی و املاح معدنی در تولید آنزیم تحت مطالعه قرار گرفت. با استفاده از کلیدشناسی جنس و گونه باکتری جدا شده، تعیین گردید. همچنین اثر درجه حرارت و PH بر فعالیت آنزیم مورد مطالعه قرار گرفت و نوع قندهای حاصل از تجزیه نشاسته توسط آنزیم به کمک «کروماتوگرافی» تعیین شد.
نتایج حاصل از آزمایش ها نشان می دهد که باکتری جداشده خصوصیاتی مشابه «Bacillus Liehenifromis» دارد. آنزیم تولید شده توسط این باکتری مقاوم به حرارت بوده و در 90oC نیز فعال می باشد. نشاسته مناسب ترین منبع کربنی برای تولید آنزیم و مناسب ترین منبع نیتروژنی برای عصاره سلولی و مخمر گزارش شده است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):