نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

مطالعه زیست شناختی جلبک سبز تک سلولی «دونالیه لا» (Dunaliella)گروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد شهید بهشتی 

گروه پژوهشی: زیست شناسی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  آذر 1371

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

یک طرح تکمیلی جهت دستیابی به فاز پایلوت تعریف و در حال اجرا می باشد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 22431934-22431939-021

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 371-19835
 

چکیده:

بعد از مروری به مطالعات انجام یافته و جمع بندی آن ها در مقوله موردنظر، جلبک در ناحیه «لاویریدیس» (D.viridis) از حوضچه های تبخیر نمک در اطراف دریاچه ارومیه جمع آوری گردید و با آزمایش های گوناگون اثر تنش نمک، نور و دما بر رشد رنگیزه های گلیسرول پروتئین تحت بررسی قرار گرفت. همچنین با استفاده از میکروسکوپ الکترونی اثرات نمک روی ساختمان پیرامونی سلول مشاهده گردید. در نهایت گزارشی از نتایج آزمایش های مختل ارائه شد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):