نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی پراکنش جغرافیایی و مصارف اقتصادی «سرخس»های شمال ایرانگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد شهید بهشتی 

گروه پژوهشی: زیست شناسی

پژوهشگران: 
کاووسی کوروش (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  خرداد 1371

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

گزارش مطالعاتی تدوین و قابل واگذاری است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 22431934-22431939-021

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 371-19835
 

چکیده:

در این طرح مطالعات انجام شده در زمینه «تپریدوفیت»های ایران جمع آوری و مورد بررسی قرار گرفته است بحث اصلی این مجموعه مطالعه بر روی جنبه «تاگزونومیکی» گونه های سرخس ایران و بررسی جنبه های دارویی، صنعتی و اقتصادی آن ها می باشد. شکل و نقشه پراکندگی به همراه مشخصات «اسپور، پروتال، پینا، برگ و کروموزم» سرخس ها تهیه و گزارش شده است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):