نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

ارزیابی برخی پاسخهای سیستم ایمنی در زنان مبتلا به نارسایی زودرس تخمدان (POF) و مقایسه آن با زنان دارای قاعدگیهای طبیعی مراجعه کننده به مرکز ناباروری ابن سیناگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده فنآوریهای نوین علوم پزشکی ابن سینا 

گروه پژوهشی: غدد تولید مثل و جنین شناسی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  1387

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

نتایج این طرح در تمام مراکز ناباروری کاربرد دارد


نوع: کاربردی

 
تلفن: 22432020-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه شهید چمران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، انتهای بلوار داخل دانشگاه
 

چکیده:

مقدمه: بروز نارسایی تخمدان قبل از سن 40 سالگی در 1-5 درصد خانم ها اتفاق افتاده و واقعه ای غیرطبیعی و بیمارگونه محسوب می شود و در اصطلاح به آن نارسایی زودرس تخمدان (POF) اطلاق می گردد. گذشته از اثر روی سلامت کلی زنان مبتلا، POF باعث ناباروری می شود. علت اصلی این بیماری ناشناخته است و در تعدادی مطالعات اختلال در سیستم ایمنی بدن به عنوان عامل احتمالی مطرح شده است که البته در تمام مطالعات تأیید نشده است.
هدف از این مطالعه بررسی تعدادی آزمایشها سیستم ایمنی بدن در این بیماران و مقایسه با گروه زنان دارای فعالیت طبیعی تخمدان بود.
روش کار: این مطالعه آینده نگر، در مرکز ناباروری ابن سینا تحت نظارت پژوهشکده فناوری های نوین علوم پزشکی جهاددانشگاهی - ابن سینا جهاد دانشگاهی، روی 30 خانم غیر سیگاری و زیر 40 سال که مبتلا به
POF خود به خود بودند و سابقه برداشت تخمدان ها یا شیمی درمانی یا رادیوتراپی نداشتند و در طی حداقل یک ساله گذشته دچار قطع کامل سیکل های ماهیانه شده بودند و آزمایش FSH سرم در روز سوم سیکل ماهیانه بالای U/L30 بود، انجام گردید (گروه مورد) و با 30 خانم غیر سیگاری که سیکلهای کاملا منظم داشتند و به دلیل ناباروری مردانه تحت بررسی بودند و FSH سرم در روز سوم سیکل زیر 8 بود (گروه شاهد) مقایسه انجام گردید. بر روی نمونه خونها، آزمایش ها زیر انجام شد:

ANA- dsDNA, RF, Anti thyroglobulin Ab

Anti TPO (Anti microsomal Ab), Flow cytometry of lymphocyte including : CD5+- CD16+- CD19+- CD56+ and hormonal tests including:FSH-LH- TSH

نتایج: در مورد سابقه بیماری در افراد گروه شاهد چهار مورد سا بقه بیماری تیروئید شناخته شده از قبل وجود داشت (P=0.02). در گروه مورد در 6.6 درصد بیماران سابقه عمل جراحی قبلی در ناحیه لگن گزارش شد. در گروه کنترل سابقه عمل جراحی قبلی در 43.3 درصد دیده شد (P=0.01). متوسطRF, ANA, dsDNA, TSH, anti TPO, anti thyroglubin ab (antiTGab) در هر دو گروه از نظر آماری تفاوت معنی داری نداشت. در مورد آزمایشها CD مارکرها، در دو گروه میزان CD19, CD56 تفاوت معنی داری مشاهده شد بطوریکه در گروه مورد میزان CD19 و CD56 به ترتیب 15.3 و 7.5 در مقابل در گروه شاهد 13.6 و 9.8 با p=0.05 و p=0.006 ملاحظه شد.
نتیجه گیری: بر اساس نتایج مطالعه ما اختلال در سیستم ایمنی بدن در بیماران POF دیده می شود که با تستهای معمول ارزیابی سیستم ایمنی بدن قابل شناسایی نمی باشد. کاهش لنفوسیت های CD56 و افزایش لنفوسیت های CD19 همراه با اختلال در سیستم ایمنی بدن بوده که ممکن است با اثر متقابل روی تخمدان ها و شناسایی آنتی ژن های شبیه به بیگانه در آنها، عملکرد تخمدان را مختل کنند. فهم بهتر این مکانیسم نیازمند مطالعات وسیعتر و دقیق تر به خصوص در زمینه اثرات متقابل NK cells و لنفوسیت های تولیدکننده آنتی بادی دارند.

 
 
Title:

Evaluation of several autoimmune responses in POF women compared with normal ovulatory womenAbstract:

Introduction: Premature ovarian failure (POF) occurs in women younger than 40 with 1-5% prevalence. POF is a pathologic condition and has negative effect on the health of affected women and leads to infertility. The main etiology of this disease is unknown but in many studies, immunological disturbances have been introduced as possible causes. However, it hasn’t been proved by other studies. The aim of this study is the evaluation of several immunological tests in the POF women in compare with normal ovulatory women.
Method: This prospective clinical case-control trial study was done in Avicenna infertility clink on 30 nonsmoking women with spontaneous POF at least for 1 year who didn’t have any previous history of bilateral oophorectomy, chemotherapy and radiotherapy with the serum FSH3th level more than 30U/L (case group) and compared with 30 nonsmoking normal ovulatory women (<40Y.old) who were under infertility workup due to male factor with serum FSH level lower than 8 U/L (control group).The below tests were done in each group: ANA, dsDNA, RF, Anti thyroglobulin Ab
Anti TPO (Anti microsomal Ab), Flow cytometry of lymphocyte including: CD5± CD16±CD19±CD56+ and hormonal tests including: FSH-LH- TSH
Results: In control group, there were 4 case of thyroid disease vs 0 in case group (P=0.02). In case group, there were 6.6% previous history of pelvic surgeries vs. 43.3 % in control group. (P=0.01). The mean average of ANA, dsDNA, RF, Anti thyroglobulin Ab, Anti TPO (Anti microsomal Ab) and TSH didn’t have any significant differences between two groups. There were significant differences in the level of CD19+ (15.3) and CD56+(7.5) in case group in compare with control group (13.6 and 9.8) with P=0.05 and P=0.006.
Conclusion: Based on our study, there are immunological disturbances in POF women that can not be detected by routine immunological tests. Decreasing in lymphocytes CD56+ and increasing in lymphocytes CD19+ are accompanied with immunological disturbances that may interfere with normal ovarian functions. Future studies are needed for better understanding of the mechanism of these effects specially in cross action between lymphocytes CD56+ and CD19+ .Keyword(s): POF, anti TPO, Immunology, CD56,CD19, NK cells