نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

ارزیابی سیاست انبوه سازی مسکن قانون برنامه سوم توسعه (83-1379)گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی 

گروه پژوهشی: پژوهشی برنامه ریزی شهری و منطقه ای

پژوهشگران: 
عسگری نقی (مسئول طرح)
قاسمی ایرج (همکار طرح)
نصیری علی (همکار طرح)
رازانی اسد (همکار طرح)
پناهنده خواه موسی (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  مرداد 1387

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

ـ ارائه گزارش صحافی شده
ـ ارائه مقاله با عنوان"هزینه های مبادله در فرایند ساخت انبوه سازی مسکن در ایران" به فصلنامه علمی ـ پژوهشی راهبرد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 2-664975615? 5-66951593-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان دانشگاه، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 89
 

چکیده:

دولت بر اساس ماده 138 قانون برنامه سوم و سایر قوانین و دستوالعمل ها، با هدف افزایش سهم تولید انبوه و حرفه ای مسکن نسبت به تولید انفرادی، مجموعه ای از حمایتها را از تولیدکنندگان انبوه مسکن در طی سالهای 1379 تا 1383 اعمال کرده است.
اما به رغم افزایش درسهم انبوه سازی در برخی از مناطق تهران، عملکرد سیاست انبوه سازی از عدم تاثیر بسته حمایتی فوق در تشویق به انبوه سازی در کل شهر تهران حکایت می کند.و عملا بسته حمایتی دولت هیچ  تاثیری بر افزایش سهم انبوه مسکن در شهر تهران نداشته است. هدف برنامه، افزایش سهم تولید انبوه مسکن تا 50 درصد کل تولید مسکن در سال پایانی برنامه (1383) بوده است. اما دستیابی به رقم مذکور در کل کشور و شهر تهران عملی نشد.
چرا حمایتهای صورت گرفته در قالب سیاست انبوه سازی باعث افزایش معنی داری در سهم واحدهای انبوه سازی شده در تولید مسکن نشده است؟
در پاسخ به سوال عمومی فوق و به تبعیت از چارچوب نظری تحقیق (هزینه های مبادله Transaction Cost Theory) فرضیاتی طرح و به روش «بررسی موردی» فرضیات آزمون شده اند. در بررسی موردی علاوه بر انتخاب دو نمونه (20 واحدی سوهانک و نمونه 64 واحدی جشنواره)، و استفاده از داده های نمونه گواه (نمونه 2 واحدی)، از 9 اداره و نهاد مرتبط با اجرایی کردن سیاست فوق نیز استعلام و بررسی های لازم صورت گرفته است.
نتیجه بررسی نشان می دهد که:
- فقط بخش هایی از مراحل ساده شده 10 گانه تولید مسکن بر اساس قانون مورد حمایت بوده است.
- در عمل، حمایتها در هیچ یک مراحل بطور کامل تحقق نیافته است.
- مهمترین مرحله ساخت مسکن (تامین مالی) با آنچنان دشواریها و هزینه های همراه بوده است که هیچ یک از نمونه های مورد بررسی قادر به جذب حمایتهای مذکور نبوده اند.
- پر هزینه ترین مراحل تولید انبوه مسکن (تامین نیروی انسانی) به روایت (هزینه مبادله)، که نیاز به حمایتهای نرم افزاری  داشته است هیچ حمایتی نشده است.
با توجه به شناخت حاصل از فرایندها و دشواریهای تولید انبوه مسکن در کشور و با استفاده از راهکارهای تجربه شده در کشورهای دیگر و کشور خودمان، اقدام به ارایه پیشنهاداتی برای تسهیل در شرایط ساخت و ساز در دشوارترین مراحل (پنج مرحله) تولید انبوه مسکن شده است.انبوه سازی مسکن، ارزیابی، سیاست، برنامه سوم توسعه

 
 
Title:

Evaluation of mass housing production policy of Third Development Plan 2000-2004Abstract:

According to the article 138 of third development plan (2000-2004), I.R.Iran's government have supported mass house producers to reach a 50 percent share of total housing product with this manner.
But Results of the plan indicates, there are no visible effects of supports on mass housing production in Tehran city and other parts of the country.
Why the supports have not stimulated mass housing Production?
This question has been general debate of this research. Based on primary reviews and corresponding to Transaction Cost Theory, the main hypothesis of the research was confrontation of producers by many abstacles and barriers that make absorption of supports and promotions unfeasible.
With regard to difficulties on delineating and costing absorption process, “case study” has been chosen for research method. Studies have been done on two cases (Sohank 20 units and Jashnvare 64 units), and one evidence case (2 units). Furthermore, 9 governemental departments and authorities related to procedure of supports (including banks) have been considered and questioned.
Results show that:
- The supports didn't include all of ten major stages of mass housing production on paper.
- Just a few parts of mentioned supports were executed on reality.
- The most important part of mass housing production -finance- had many abstacles and barriers, so that none of cases could be financed by legal supports.
-The most costly part of mass housing production–human resources procurement-was totally ignored both on paper and reality.
This research has ended by problem solving proposals for the five most costly parts of mass housing production. The proposals are based on findings of research and experiences of some other countries that have been extracted from "Doing Bussiness Report, 2008".Keyword(s): Mass Housing Production, Evaluation, Policy, Third Development Plan