نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی تاثیر نانوکلی در بهبود خواص نفوذناپذیری و مکانیکی پلی آمیدگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی امیرکبیر 

گروه پژوهشی: پژوهشی تکنولوژی پلیمر

پژوهشگران: 
فصیحی محمد (مسئول طرح)
ابوالقاسمی محمدرضا (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  دی 1386

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66950981-66465392-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان حافظ، روبروی خیابان سمیه، دانشگاه صنعتی امیرکبیر،ساختمان جهاددانشگاهی
 

چکیده:

در این طرح نانو کامپوزیت پلی آمید / نانوکلی به روش اختلاط مذاب تهیه گردید. جهت مطالعه خواص فیزیکی و مکانیکی از یک نوع پودر نانوکلی و دو نوع مستربچ نانوکلی استفاده شد. ابتدا پلی آمید و نانوکلی توسط اکسترودر دو پیچه مخلوط گردید و سپس توسط دستگاه پرس گرم از نمونه ها فیلم تهیه شده و آزمون های نفوذ پذیری و خواص کششی بر روی آن انجام شد و جهت مطالعه خواص میکروسکوپی از آنالیز XRD و TEM استفاده گردید.
نتایج آزمون نفوذ کاهش چشمگیر نفوذپذیری را با افزایش نانوکلی نشان می دهد. نتایج این آزمون نشان می دهد میزان نفوذ ناپذیری با افزایش نانوکلی تا 4 برابر بهبود پیدا می کند. نتایج تست کشش افزایش مدول و کاهش ازدیاد طول در شکست را نشان می دهد. همچنین مقاومت کششی نمونه ها نیز به میزان کمی بهبود می یابد. آزمون های میکروسکوپی نشان می دهد پراکنش نانوکلی در ماتریس پلی آمید مناسب بوده و استفاده از مستربچ سبب بهبود پراکندگی می گردد.پلی آمید، نانوکلی، نانوکامپوزیت، خواص مکانیکی، نفوذپذیری

 
 
Title:

Study of the Effect of Nanoclay Addition on the Permeability and Mechanical Properties of PolyamideAbstract:

In this project, Polyamide 6 /nanoclay composite was prepared via melt compounding process. To study the physical and mechanical properties of nanocomposites, a type of powder nanoclay and two types of nanoclay masterbatch were used. At first, PA-6 and nanoclay were mixed by twin screw extruder and then nanocomposite films were prepared by hot press molding. Afterwards, permeability and tensile properties of the samples were evaluated. The investigation of the microstructure properties of the compounds was carried out with XRD and TEM analysis.
The results showed that by increasing amount of nanoclay, gas permeability of nanocomposite films decreases significantly and tensile modulus of films increases, while elongation at break of films decreases. Also, tensile strength of films improved, slightly. Microstructural analysis indicated that the degree of exfoliation in the nanocomposites made from masterbatch of nanoclay is higher than those made from powder nanoclay.Keyword(s): Polyamide, nanoclay, nanocomposite, mechanical properties, permeability