نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

اثر جریان خون رحمی بر میزان باروری در سیکلهای ART در سالهای 1384-1383 در پژوهشکده رویانگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم سلولی (رویان) 

گروه پژوهشی: زنان و زایمان ناباروری

پژوهشگران: 
اشرفی مهناز (مسئول طرح)
عشرتی بابک (همکار طرح)
امیرچقماقی الهام (همکار طرح)
احمدی ژیلا (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  زمستان 1386

کارفرما: پژوهشکده رویان

خروجی طرح: 

ـ نتایج این تحقیق در پژوهشکده رویان در درمان (ناباروری) مورد بهره برداری قرار گرفته و در کنفرانس FIGO 2006 در مالزی به عنوان پوستر ارائه شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 23562000-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه رسالت، خیابان بنی هاشم شمالی، میدان بنی هاشم، خیابان حافظ شرقی، پژوهشگاه رویان
 

چکیده:

مقدمه: لانه گزینی، یکی از مراحل مهم در باروری بوده که نقص در آن می تواند یکی از علل مهم شکست درمان در سیکلهای ART باشد. در واقع، لانه گزینی، رویداد محوری است که میتواند سیکلهایی که منجر به باروری می شوند را از سیکلهای درمانی شکست خورده افتراق دهد. لانه گزینی موفق بستگی به کیفیت جنین و پذیرش رحم دارد. برای تشخیص قابلیت پذیرش رحم در طول سیکل درمانی، روشهای غیرتهاجمی متعددی بررسی شده اند که یکی از این روشها، سونوگرافی کالر داپلر واژینال است. برای بررسی پذیرش آندومتر،‌ فاکتورهایی نظیر ضخامت آندومتر، الگوی (Pattern) آندومتر، انقباضات و اکوژنیسیته میومتر، جریان خون شریان رحمی [که به صورت شاخص جریان خون (PI) و شاخص مقاومت (RI) گزارش می شود] با بکارگیری سونوگرافی کالر داپلر سنجیده می شوند. هدف از این مطالعه، ارزیابی نقش شاخص های PI و RI در ارزیابی میزان حاملگی در بیماران تحت درمان سیکلهای کمک باروری (ART) بود.
مواد و روشها: در این مطالعه مقطعی آینده نگر 397 زن نابارور زیر 40 سال تحت درمان با سیکل های
IVF/ICSI که در فاصله سالهای 1384-1383 به پژوهشکده رویان مراجعه کرده بودند، بررسی شدند. معیارهای خروج از مطالعه عبارت بودند از: سن بالای 40 سال و FSH بالای 12. در ابتدا برای کلیه بیماران آزمایشات هورمونی و بررسی سونوگرافیک لازم انجام شد. بعد از بررسی اولیه، کلیه بیمارانی که شرایط ورود به مطالعه را داشتند، تحت درمان با پرو تکل long standard GnRH agonist قرار گرفتند. ارزیابی جریان خون شریان رحمی، حدود 1 ساعت قبل از انتقال جنین، با بکارگیری سونوگرافی ترانس واژینال داپلررنگی انجام شد. بیماران حدود 20 دقیقه قبل از سونوگرافی در حال استراحت بودند و سپس سونوگرافی در وضعیت لیتوتومی با مثانه خالی انجام شد. شریانهای رحمی با بکارگیری سونوگرافی واژینال داپلر رنگی رویت شده، شاخه های صعودی در بخش لترال سرویکس در سطح سوراخ داخلی، مشخص شده و PI و RI محاسبه شدند. بر اساس مقدار PI، شرکت کنندگان در مطالعه به 3 گروه مختلف، گروه بندی شدند: زنانی که PI آنها کمتر از 2 بود (گروه 1)، زنانی که PI آنها بزرگتر مساوی 2 و کوچکتر از 3 بود (گروه 2) و زنانی که PI آنها بیشتر از 3 بود (گروه 3). برای آنالیز داده ها تستهای Anova و Tukey بکار رفت P-value. کمتر از 0.05 به عنوان سطح معناداری در نظر گرفته شد.
نتایج: در این مطالعه متوسط سن بیماران، 29.92±4.75 سال، متوسط مدت نازایی، 7.54±4.72 سال، متوسط میزان PI، 2.21±0.49 و متوسط میزان RI، 0.81±0.06 بود. حاملگی در 148 زن (%37.3)، رخ داد. بر اساس گروه بندی PI، 128 زن (%32.2) در گروه با PI کمتر از 2، 242 زن (%61) در گروه با PI بین 2 و 3، و 27 بیمار در گروه با PI بیش از 3 (%6.8) قرار گرفتند. بین سه گروه از نظر مدت نازایی، مدت تحریک تخمک گذاری، تعداد آمپول HMG مصرفی، تعداد تخمک متافاز II و تعداد جنین تشکیل شده، اختلاف معناداری وجود نداشت. اما از نظر میانگین سن، تعداد تخمک بدست آمده و تعداد جنین منتقل شده در بین سه گروه اختلاف معناداری وجود داشت به گونه ای که میانگین سن بیماران، تعداد تخمک بدست آمده و تعداد جنین منتقل شده در گروه 3، به گونه معناداری از دو گروه دیگر، پایینتربود. میزان حاملگی شیمیایی، در زنانی که PI آنها بزرگتر مساوی 2 و کوچکتر از 3 بود (گروه 2) از سایر گروهها بالاتر بود (%40.2)، اگرچه این اختلاف از نظر آماری معنادار نبود.
بحث: در این مطالعه میزان حاملگی در زنان با شاخص جریان خون رحمی بین 2 و 3 از بقیه گروهها بالاتر و در گروه
PI بالای 3، از همه کمتر بود. با توجه به اینکه در گروه 3، تعداد تخمک بازیافتی و جنین انتقالی نیز به گونه معناداری پایینتر بود، این یافته می تواند مطرح کننده این نکته باشد که بیماران با نقص در خونرسانی رحمی (PI بالا)، نقص در خونرسانی تخمدانی نیز دارند و به همین دلیل با وجود میانگین سنی کمتر و جوانتر بودن، در گروه بیماران با PI شریان رحمی بالای 3، تعداد تخمک بازیافتی نیز کمتر بود. این یافته نیاز به تایید در مطالعات آتی و با ارزیابی همزمان جریان خون تخمدانی و رحمی دارد.
نتیجه گیری: ارزیابی سونوگرافیک شاخص جریان خون شریان رحمی در روز انتقال جنین، می تواند در برآورد میزان حاملگی کمک کننده باشد.درمان کمک باروری، شاخص مقاومت، شاخص جریان خون، شریان رحمی

 
 
Title:

The effect of uterine artery flow on outcome of ART cycles in Royan Institute between 2003 & 2004Abstract:

Introduction: Implantation is one of the important stages in pregnancy which its defect can lead to ART failure. In fact, it is a critical event that can differentiate fertile and nonfertile cycles. Successful implantation depends on embryo quality & uterine receptivity. Several noninvasive methods are used for determining uterus receptivity during treatment cycles. One of these methods is transvaginal color doppler sonography. Factors such as endometrial thickness and pattern, myometrial contraction & echogenisity, uterine artery blood flow (measured as pulsatility index & resistance index) are evaluated by transvaginal color doppler sonography for evaluating uterine receptivity. The aim of present study was to evaluate whether uterine artery impedance, measured as PI and RI is related to outcome of ART cycles.
Material and Methods: In this prospective cross sectional study, infertile women aged <40 years old undergoing IVF/ET cycles were studied. This research was performed in Royan institute between 2003 and 2004. Exclusion criteria included: age >40 years and FSH>12. Patients were treated long standard GnRH agonist protocol. Evaluation of uterine arteries blood flow was performed about 1 hour before embryo transfer using color Doppler transvaginal sonography. Patients were at rest 20 minutes before sonography then transvaginal sonography was done one hour before ET in lithotomy posture with empty bladder. Uterine vessels were visualized with the color Doppler technique and the ascending branch was identified lateral to cervix at the level of internal os. PI (peak systolic velocity – peak diastolic velocity /mean velocity) and RI (peak systolic velocity – peak diastolic velocity /peak systolic velocity) were calculated on four consecutive uniform heart beats and averaged. According PI, patients were categorized as group 1(PI<2), group 2 (2?PI<3) and group 3 (PI?3). Anova & Tukey were used for analysis. P value less than 0.05 was considered as significant level.
Results: Three hundred ninety seven infertile women were studied. The mean age of them was 29.92±4.75 years. The mean PI and RI were 2.21±0.49 and 0.82±0.06, respectively. Three hundred fifty two women (89.6%) were suffered from primary infertility. Pregnancy occurred in 148 women (37.3%). One hundred twenty eight women (32.2%) were in group 1, 242 patients (61%) in group 2 and 27 women (6.8%) in group 3.The mean age in group 3 (28.59±5.38) was statistically lower than group 2 (29.61±4.73) and group 1 (30.8±4.55) (P=0.022).Also there was statistically significant difference between three groups in number of retrieved oocytes and number of transferred embryos (P<0.05).The chemical pregnancy rate was higher in group 2(40.2%) in comparison to group 1(35.9%) and group 3 (22.2%) but this difference was not statistically significant (P=0.17).
Discussion: In present study, chemical pregnancy rate was higher in women with 2?PI<3 and lower in patients with PI>3. In spite of lower age, the mean of retrieved oocytes and number of transferred embryos was lower in group 3 which can be suggested that patients with impaired uterine blood flow (high uterine artery PI), may have impaired ovarian flow too. It can be studied in further studies with evaluating ovarian & uterine blood flow simultaneously.
Conclusion: Ultrasonic measurements of PI of uterine artery on day ET can be helpful in predicting subsequent chemical pregnancy rate.Keyword(s): Assisted reproductive treatment, Resistance index, Pulsatility index