نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تحقیق و ساخت آزمایشگاهی سیلیکا آلومینای کروی با مقاومت در برابر آب و ظرفیت جذب بالاگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: پژوهشی شیمی معدنی

پژوهشگران: 
بختیاری دوست ابراهیم (مسئول طرح)
احتشامی علی اصغر (همکار طرح)
رخشان قیس (همکار طرح)
فتاحی مهدی (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  آبان 1387

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی

خروجی طرح: 

ـ ارائه گزارش طرح به کارفرما
ـ ثبت دو اختراع تحت عناوین «سیلیکاژل پرک مقاوم در برابر آب» و«سیلیکاژل کروی مقاوم در برابر آب»


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

سیلیکاژل در صنایع مختلف کاربردهای متعددی دارد که اغلب بعنوان جاذب سطحی، جاذب رطوبت و پایه کاتالیستی کاربرد وسیعی دارد.
در صنایع پالایش نفت و گاز، سیلیکاژل در برجهای جذبی مورد استفاده قرار می گیرد که در ستونهای جذبی بدلیل میعانات بخار آب و یا قطرات آب همراه با فاز متحرک و برخورد آنها با سطح سیلیکاژل با ظرفیت جذب بالا ایجاد ترک و خرد شدگی را در آنها باعث می شود لذا استفاده از لایه محافظ ضروری می باشد لایه محافظ نیز به نوبه خود بایستی دارای قابلیت جذب بالا و علاوه بر آن مقاومت در برابر خرد شدگی را داشته باشد همچنین ستونهای جذبی بدلیل انباشتگی از افت فشار بالایی برخوردارند لذا شکل هندسی دانه های لایه محافظ نیز لازم است بصورت کروی باشد تا حداقل افت فشار و بیشترین سطح تماس را ایجاد نمایند.
در این گزارش با جمع آوری، مطالعه و بررسی مدارک و اسناد علمی، روش مناسب آزمایشگاهی انتخاب و بر اساس تجربیات کسب شده در ساخت نمونه های آزمایشگاهی پرک، در مرحله اول نمونه های سیلیکاآلومینای پرک تهیه و خصوصیات آنها نظیر مقاومت در برابر خردشدگی و ظرفیت جذب رطوبت مورد ارزیابی قرار گرفتند و سپس بر اساس شرایط حاصله برای نمونه های پرک بهینه، ساخت نمونه های سیلیکاآلومینای کروی مقاوم و بهینه به انجام رسید و بر اساس آنالیز شیمیایی و آزمایش عدم خردشدگی در برابر آب انجام شده توسط پژوهشگاه صنعت نفت ایران نمونه های تهیه شده مورد تایید قرار گرفتند
.سیلیکاژل کروی، سیلیکاژل کروی مقاوم در آب، قطره - روغن، سیلیکا آلومینای کروی

 
 
Title:

Research & Synthesis of water resistant Spherical Silica-alumina with high adsorption capacityAbstract:

Silica gel has so many industrial applications including desicant, adsorbant and as a catalyst substrate.
In the gas and oil refinery industries two types silica gel are used in the tower dryers ,normal silica gel which occupied the middle portion of the tower is covered with two layers of water resistant silica gel, one in the upper and the other in the bottom portion of the tower dryer. This water resistant silica gel would inhibit the formation of water drop which may crack the normal granular silica.
Due to the need for decreasing of mobile phase pressure drop effect, increasing the contact surface area and lowering friction dust effects, it is necessary to have granular silica gel shape.
In this project the aim is to synthesis of silica–alumina water resistant granular silica gel. In accordance to previous experiences being gotten in the silica gel synthesis field, in the first step silica–alumina irregular shape silica gel was prepared and the corresponding factors were determined, then specifications like adsorption capacity and resistance against cracking were evaluated and optimized. In the second, granular shape silica- alumina silica gel were synthesized and being successfully passed the evaluation standard control tests applied on by the Research Institute of Iran Oil Industry.Keyword(s): Spherical Silica gel,Water Stable Spherical Silica gel, Oil drop,Spherical Silica