نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

مقایسه نتایج حاصل از شنوایی سنجی انجام گرفته در محیط کار و شنوایی سنجی انجام گرفته در داخل اتاقک شنوایی سنجی در کلینیک ادیومتریگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد استان آذربایجان شرقی 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  تیر 1386

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 8-3448607-0411

نشانی سازمان مجری: تبریز، بلوار 29 بهمن، دانشگاه تبریز، جهاددانشگاهی
 

چکیده:

مقدمه: یکی از شایعترین آلاینده های موجود در صنایع سر و صدا میباشد. مهمترین و شایعترین عارضه ناشی از مواجهه طولانی مدت با سر و صدای بالا، افت شنوایی است. با غربالگری شنوایی در محیط کار می توان با صرف وقت و هزینه کمتر، افراد در معرض خطر را شناسایی نمود. هدف از این مطالعه بررسی رابطه بین نتایج حاصل از شنوایی سنجی انجام گرفته در محیط کار و شنوایی سنجی انجام گرفته در داخل اتاقک شنوایی سنجی در یک کلینیک شنوایی سنجی می باشد.
مواد و روشها: در این مطالعه رانندگان بین شهری استان آذربایجان شرقی که برای دریافت کارت سلامت مراجعه کرده بودند مورد بررسی قرار گرفتند. این افراد یک بار در محل پایانه بار سهلان مورد غربالگری شنوایی قرار گرفتند و بار دیگر در کلینیک شنوایی سنجی و در داخل اتاقک ادیو متری، شنوایی سنجی شدند.
نتایج: نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که با غربالگری شنوایی رانندگان در محیط کار می توان با حساسیت
%67 (CI95%=29%-100%) و ویژگی %89 (CI 95%=85%-93%) افرادی را که دچار افت شنوایی در فرکانسهای 500، 1000 و 2000 می باشند و بطور متوسط آستانه شنوایی آنها در این فرکانسها بیش از 40 دسی بل می باشد شناسایی نمود. ارزش اخباری مثبت غربالگری شنوایی در مورد این نوع افت شنوایی %13 و ارزش اخباری منفی آن %99 بود.
ضریب کاپا در فرکانسهای 2000 تا 6000 در حد خوب بود.
نتیجه گیری: نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که با توجه به هزینه پایین غربالگری شنوایی در محیط کار و با توجه به اینکه در زمان کمتری قابل انجام است، از این روش می توان بعنوان وسیله ای نسبتا قابل اعتماد برای ارزیابی شنوایی افراد در محیط کار استفاده نمود.

 
 
Title:

Comparison of hearing threshold measured in soundproof booth in an audiometric clinic and in non – soundproof work environmentAbstract:

Objective: The purpose of this study was to determine the measure of agreement between the result of hearing screening at workplace and the result of audiometry at audiometric clinic. 
Methods: Commercial drivers of east Azarbaijan province undergo hearing screening at workplace to determine their qualification to receive health certificate for driving commercial vehicle. Some of them who had hearing loss in any frequencies were invited to undergo a diagnostic audiometric test inside a soundproof audiometric booth at audiometric clinic. 
Results: For more than 40 dB average loss of hearing at 500, 1000, and 2000 frequencies, sensitivity and specificity of hearing screening at workplace was 67 % (CI 95%=29 %-100 %) and 89% (CI 95%=85% - 93%), respectively. The kappa statistic was good at frequencies of 2-6 Khz.
Conclusion: Pure tone audiometry at worksite is valuable tool for screening of both high and low frequency hearing loss with regard to its low cost.Keyword(s): Audiometry, Hearing, Screening, Workplace