نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

رواسازی، اعتباریابی و هنجاریابی سیستم درجه بندی مهارت های اجتماعی (SSRS) (گرشام و الیوت، 1990) (فرم های مهد کودک و کودکستان) برای کودکان 3 تا 6 ساله شهر تهرانگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد تربیت معلم 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  آذر 1387

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 7-88831976-88302524-88309292-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان شهید مفتح، شماره 49، صندوق پستی: 186- 15615
 

چکیده:

مطالعه حاضر، به هدف رواسازی، اعتباریابی و هنجاریابی فرم های معلم و والد سیستم درجه بندی مهارت های اجتماعی (SSRS) (گرشام و الیوت، 1990) در سطوح مهد کودک (تعداد=1001 نفر) و کودکستان (تعداد=610 نفر) برای کودکان 3 تا 6 ساله شهر تهران انجام شده است. روش تحقیق حاضر توصیفی از نوع همبستگی و شیوه نمونه گیری، از نوع طبقه ای تصادفی بود.
جهت بررسی مقدماتی ویژگی های روان سنجی
SSRS، فرم معلم و والد سطح مهدکودک و کودکستان بر روی 100 نفر از کودکان 6-3 ساله شهر تهران اجرا شد. نتایج، نشان دهنده ضرایب اعتبار مناسب برای خرده مقیاس های مهارت های اجتماعی است. همچنین همبستگی گویه های خرده مقیاس ها با نمره کل خرده مقیاس ها (بارعاملی) جهت سنجش روایی سازه گویه های SSRS در فرم های معلم و والد سطح مهدکودک و کودکستان بررسی شد یافته های بدست آمده، نشان دهنده همبستگی معنی دار بین گویه های تشکیل دهنده هر خرده مقیاس با نمره کل آن خرده مقیاس و حمایت کننده روایی سازه گویه های SSRS در هر چهار فرم معلم و والد سطوح مهد کودک و کودکستان بود.
پس از اجرای نهایی، به منظور بررسی ضرایب اعتبار فرم های معلم و والد
SSRS در سطح مهد کودک و کودکستان، از روش های همسانی درونی (آلفای کرانباخ) و نیز ثبات (باز آزمایی) به تفکیک جنس استفاده گردید که نتایج تحلیل های انجام شده، نشان دهنده اعتبار هر چهار فرم معلم و والد سطوح مهد کودک و کودکستان SSRS برای هر دو جنس بود. همچنین، روایی SSRS با روش های بررسی محتوا، ملاکی، همگرا، واگرا و تحلیل عاملی بررسی شد. روایی محتواییSSRS  با بررسی میزان اهمیت مهارت های اجتماعی در رشد کودک (از نظر والد) در موفقیت کلاس درس (از نظر معلم) تحلیل شد و نتایج آن نشان داد که معلمان مهدکودک و کودکستان، همیاری و والدین در هر دو فرم، خویشتنداری را به عنوان مهمترین مولفه های مهارت های اجتماعی رتبه گذاری کردند.
جهت بررسی روایی ملاکی از نوع همزمان، فرم معلم
SSRS  از مقیاس رشد اجتماعی واینلند فرم والد استفاده شد. نتایج نشانگر همبستگی مثبت و معنی داری بین نمره رشد اجتماعی کودک در مقیاس واینلند و خرده مقیاس ها و نیز مقیاس کل مهارت های اجتماعی فرم های والد سطح مهدکودک و کودکستان بود. همچنین بررسی گویه های SSRS از یکسو نشانگر همبستگی مثبت بین رتبه گذاری های معلم و والد در مقیاس مهارت های اجتماعی و نیز رفتارهای مشکل دار در هر دو سطح مهد کودک و کودکستان (روایی همگرا) و از سویی دیگر، نشان دهنده همبستگی منفی بین مقیاس مهارت های اجتماعی با رفتارهای مشکل دار (روایی واگرا) در هر چهار فرم معلم و والد سطوح مهد کودک و کودکستان بود. برای بررسی ساختار عاملی SSRS، بر اساس الگوی گرشام و الیوت (1990) تحلیل های عاملی تاییدی در مقیاس های مهارت های اجتماعی، رفتارهای مشکل دار (فرم های معلم و والد سطح مهدکودک) به اضافه مقیاس کفایت تحصیلی (در سطح کودکستان) انجام شد. نتایج تحلیل عاملی تاییدی، نشان دهنده برازش خوب مقیاس مهارت های اجتماعی در فرم های معلم و والد سطح مهدکودک و کودکستان کودکان شهر تهران بود. همچنین نتایج نشان داد که شاخص های تحلیل عاملی تائیدی برای فرم معلم و والد در هر دو سطح مهدکودک و کودکستان، برازش بسیارخوبی را در مقیاس رفتارهای مشکل دار در هر دو سطح مهدکودک و کودکستان و نیز مقیاس کفایت تحصیلی فرم معلم کودکستان با الگوی نظری گرشام و الیوت (1990) دارد. یافته های تحلیل آزمون های t گروههای مستقل نیز نشان داد که بر اساس رتبه گذاری مربی و والد، دختران در زیر مقیاسهای مهارت های اجتماعی و درونی سازی رفتارهای مشکل دار و نیز در مقیاس کفایت تحصیلی سطح کودکستان، میانگین بالاتری نسبت به پسران به دست آوردند، در حالی که پسران در زیر مقیاس برونی سازی و مقیاس کل رفتارهای مشکل دار به طور معناداری بالاتر از دختران رتبه گذاری شدند. تنها در زیر مقیاس جرات ورزی فرم والد، و خویشتنداری فرم معلم سطح کودکستان در درونی سازی مشکلات در هردو سطح مهدکودک و کودکستان تفاوت معنادار بین دو جنس وجود نداشت. سرانجام، هنجار های کیفی با سطوح پایین، متوسط و پایین) و نیز هنجارهای کمی با ارایه نمراتZ ، T، نمرات استاندارد و نیز رتبه درصدی به تفکیک جنس و به طور مجزا برای فرم های معلم و والد سطوح مهد کودک و کودکستان کودکان شهر تهران ارایه گردید.مهارتهای اجتماعی، رفتارهای مشکل دار، سیستم درجه بندی مهارت های اجتماعی، رتبه گذاری والد، رتبه گذاری معلم، کودکان مهدکودک، کودکان پیش دبستان، تفاوتهای جنسیتی

 
 
Title:

The study of validation, rehabilitation and normalization of Social Skills Rating System (SSRS) (Gresham & Elliot, 1990) for preschool and kindergarten children in TehranAbstract:

The purpose of this research was validation, rehabilitation and normalization of Social Skills Rating System (SSRS) (Gresham & Elliot, 1990) for 1001 preschool and 610 kindergarten children (ages 3-6) who were selected using Stratified Cluster Sampling in Tehran. The instruments were preschool level of SSRS-parent form (Gresham & Elliot, 1990) and SSRS-teacher form (Gresham & Elliot, 1990) and also background information on children. A pilot study administered on 100 parents and teachers of preschool and kindergarten children showed adequate psychometric characteristics for measures. Parents and teachers of children in final test answered the Social Skills Rating System- Parent and Teacher forms. LISREL and SPSS softwares were applied for statistically analyzing data. The findings of confirmatory factor analysis provided support for the factor structure of social skills and also problem behaviors in SSRS- parent and SSRS- teacher forms in Preschool and kindergarten levels. Internal consistency of the social skills and problem behaviors’ totals and their subscales in all forms were found to be very satisfactory. Convergent and discriminate validity of the scales were investigated. Significant positive correlations between the scores of cooperation, assertion, responsibility, self-control and social skills’ total and also internalizing, externalizing problems and problem behavior’s total provided empirical support for the convergent validity of SSRS in all of forms. Low negative correlations between social skills and problem behavior scales of SSRS demonstrated the discriminant validity of SSRS- parent and SSRS- teacher forms in preschool and kindergarten levels. The results of a T-test showed that, according to parents and teachers, girls scored higher than boys on social skills subscales (except assertion with no difference between two sexes based on parents’ ratings) and also internalizing behaviors. Boys scored higher than girls on the externalizing problem subscale. The findings support the consistency of SSRS- parent and SSRS- teacher forms in preschool and kindergarten levels factor structures and their validity in measuring social skills, problem behaviors and academic competency (teacher form k-6 level) in Tehran's 3-6 years old children. The norm tables were designed for preschool and kindergarten girls and boys distinctly.Keyword(s): social skills, problem behaviors, Social skills Rating System, parent rating, teacher rating, preschool children, kindergarten Children, sex differences