نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی و نقد برنامه ها و سیاست های حوزه معماری و طراحی محیط کشورگروه تخصصی:  هنر و معماری

سازمان مجری:  هنرهای زیبا 

گروه پژوهشی: پژوهشی معماری و طراحی محیط

پژوهشگران: 
امینیان سعید (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  پاییز 1385

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

عموما شناخت محیط پیرامونی یکی از ضرورت های هر حرکتی به شمار می آید . علی الخصوص در فعالیتهای برون گرا و مرتبط با بازارکار بر این ضرورت تاکید بیشتری شده است. سیاستهای کلی نظام، فضای حاکم بر بستر حرکت، منابع موجود، دستگاه های ذیربط و ویژگی های آنها و... همگی از عوامل تاثیرگذار بر طراحی یک حرکت و تدوین استراتژی یک سازمان محسوب می شوند .
بخش ساختمان در کشور علیرغم حوزه بسیار وسیع فعالیتها و تنوع و تعدد رشته های مرتبط و میزان منابع انسانی و اعتباری مصروف در آن، روز به روز به سمت تخصصی شدن پیش می رود این حرکت که در کشورهای پیشرفته از سابقه و سرعت بیشتری برخوردار است، در کشورهای درحال توسعه مانند ایران نیز اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. تخصصی شدن نیازها، محدودیت های منابع انسانی، ارتقا سطح رفاه اجتماعی و ضرورت اعمال برخی قوانین و مقررات عمومی در انجام پروژه های ساختمانی در کلیه سطوح برنامه ریزی طراحی و اجرا، از جمله اهم دلایل تخصصی شدن فعالیت های این حوزه می باشد
.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):