نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

امکان سنجی بازیافت کربن فعال مصرف شدهگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی 

گروه پژوهشی: شیمی

پژوهشگران: 
شهیدیان زهرا (مسئول طرح)
نعمت مستانه (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  خرداد 1385

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

عرضه گزارش نهایی به کارفرما


نوع: توسعه ای

 
تلفن: 4702533-4702488-4705836-0261

نشانی سازمان مجری: کرج، کیلومتر 15اتوبان قزوین، سه راهی سوپا، بلوار کاوش، مجتمع تحقیقاتی جهاد دانشگاهی، صندوق پست
 

چکیده:

کربن فعال یک نام کلی برای گروهی از کربنهای متخلخل می باشد، که هر کدام از آنها به وسیلة عملکرد کربن با گازها، یا به وسیله کربونیزاسیون مواد کربنی همزمان با عملکرد شیمیایی تولید می شود. همه کربن های فعال دارای یک سطح متخلخل و معمولا تعداد کمی پیوندهای شیمیایی اکسیژن و هیدروژن می باشند. به علاوه کربن فعال می تواند شامل تا 20% مواد معدنی باشد که معمولا پس از سوختن به صورت خاکستر یا باقیمانده بیان می شوند. ماهیت این مواد وابسته به مواد خام مورد استفاده است و می تواند شامل سیلیس و ترکیبات فلزات قلیایی و قلیایی خاکی باشد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):