برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

کاربرد منطق فازی در اکتشاف کانسارهای تیپ کربناته (سرب، روی، باریت و فلوئوریت) با استفاده از تحلیل داده های رقومی ماهواره ای در استان اصفهانگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی اصفهان 

گروه پژوهشی: اکتشاف معدن

پژوهشگران: 
چراغی سعید (مسئول طرح)
عسکری مسعود (مسئول طرح)
افشاری سهراب (همکار طرح)
ناظم الرعایا بهداد (همکار طرح)
قاسمی علی (همکار طرح)
تقی پور بتول (همکار طرح)
عسگری جواد (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  آذر 1385

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

با استفاده از تجزیه و تحلیل منطق فازی داده های رقومی استان اصفهان جهت اکتشاف کانسارهای کربناته مناطق امیدبخش جهت عملیات اکتشاف تفضیلی مشخص شد. همچنین در اجرای این طرح نرم افزاری در محیط MATLAB نوشته شد که امکان استفاده از آن در اکتشاف مواد معدنی مختلف با استفاده از داده های رقومی ماهواره ای وجود دارد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3912540-0311

نشانی سازمان مجری: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 147-84155
 

چکیده:

اکتشاف معدن فرایندی پیچیده و پرهزینه است و دانش فنی مربوط به آن بسیار گرانبها است. تصاویر ماهواره ای حاوی اطلاعات بسیار زیادی در مورد جنس لایه سطحی زمین می باشند و میتوانند در اکتشاف معادن سطح زمین سودمند باشند. علم سنجش از دور با استفاه از روش های نوین پردازش اطلاعات توانسته است کاربردهای زیادی در زمینه هایی مانند زمین شناسی، جنگل ها و مراتع، علوم زیست محیطی و شهرسازی پیدا کند. هدف این تحقیق طراحی سیستم هوشمندی بر اساس منطق فازی است که بتواند با استفاده از تصاویر ماهواره ای مناطق امیدبخش کانسارهای سرب و روی تیپ کربناته را در استان اصفهان تشخیص دهد. خروجی سیستم تصویری است که در آن مناطقی که امکان وجود کانسارهای سرب وروی کربناته زیاد است با رنگ سفید و مناطق دیگر با رنگ سیاه مشخص شده است. ورودی سیستم هفت تصویر تک رنگ از منطقه مورد نظر می باشد که توسط ماهواره Landsat TM در هفت باند فرکانسی تصویربرداری شده است. برای آموزش سیستم هوشمند فازی، ابتدا مناطقی که در آنها کانسارهای سرب و روی کربناته وجود داشته است، انتخاب شده و با توجه به اطلاعات موجود در تصاویر ماهواره ای خروجی مطلوب ساخته می شود؛ این مناطق به عنوان نقاط شاهد در نظر گرفته میشوند. با استفاده از این داده ها شبکه عصبی فازی آموزش داده می شود تا شبکه عصبی فازی با قابلیت اکتشاف کانسارهای کربناته سرب و روی حاصل شود. پس از اجرای برنامه فازی مناطقی به عنوان مناطق امیدبخش جهت اکتشاف کانسارهای کربناته سرب و روی معرفی شدند. پس از بازدید های صحرایی 42 نمونه جهت آنالیزهایXRD وXRF برداشت گردید. با توجه به نتایج آنالیزها مناطقی جهت کارهای اکتشافی دقیق تر معرفی شده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:

Application of fuzzy control in exploration of carbonate hosted deposits (Ba, Zn, Pb, F) by analysis of remote sensing data in Esfahan provinceAbstract:

Exploring mining methods are very complicated and expensive. Satellite images give useful information and a good view about earth’s surface. Remote sensing method has lots of applications in geology, forestry, environmental problems and architecture. Making an intelligent system by fuzzy logic to recognize carbonate rocks host of Lead and Zinc deposits in Isfahan province was the objective of the current research. System’s response was black and white pictures that white zones indicated carbonate rocks. Digital images of Landsat TM satellite were imported to fuzzy system- these images are available in 7 mono color bands and each band has its own electro magnetic frequency. At first, a desired image of carbonate rocks in remote sensing processing was designed and Characteristics of digital images of definite Lead and Zinc deposits in carbonate rocks were introduced to neural-fuzzy system- these recognized deposits were assumed as identifier points. After run of neural-fuzzy program by using information of identifier points, the mentioned system introduced some zones as hopeful points to explore Lead and Zinc deposits. In the field working the hopeful zones were investigated and 42 samples were gathered. These samples were analyzed by XRF and XRD methods. These analyzed samples have been indicated some hopeful points for more research.Keyword(s):