نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی و ارزیابی تطبیقی روانشناختی و جامعه شناختی جوانیگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان فارس 

گروه پژوهشی: علوم اجتماعی

پژوهشگران: 
سروش مریم (مسئول طرح)
عرب محمودرضا (همکار طرح)
جوکار بهرام (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  مهر 1382

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

ارائه نتیجه طرح به کارفرما
ارائه مقاله به نشریه پژوهشی دانشگاه اصفهان جهت چاپ


نوع: بنیادی

 
تلفن: 2335010-0711

نشانی سازمان مجری: شیراز، خیابان زند، دانشکده پزشکی، حوزه مدیریت جهاددانشگاهی فارس،صندوق پستی: 1463-71345
 

چکیده:

جوانی آمیزه ای شگرف و شیرین از شور و اشتیاق و احساس و اندیشه و تلاش در زندگی انسان است. جوانان شریان حیاتی جوامع، وجدان آگاه و بیدار ملتها و بازوان توانمند جامعه محسوب می شوند. آنها، سرمایه هایی هستند که زمام آینده را بدست خواهند گرفت، وارثان سنتهای جامعه و نیروهای خلاق، فعال و آفریننده ای که می توانند منشا تحولات مثبت و سازنده ای گردند. با این وجود، معمولا جوانان را بعنوان یک مشکل می نگرند. اغلب تصوراتی که از جوانان عرضه می شود منفی است و آنها را منبع گرفتاریهای جامعه می دانند (فورناس، 1995؛ روشه و توکر، 1997). این درست است که جوانی دوره بحران وشورش است. به همین دلیل است که عمدتا مفهوم جوانان و خرده فرهنگهایی که متعلق به آنان است منبع اغتشاش، ترس و هراس نسبت به جامعه بزرگسالان تلقی می شود (بوئتیوس، 1995a). از منظر روانشناسی، جوانی بعنوان مرحله ای از فرآیند تکوینی حیات روانی فرد است که با ویژگیهایی خاص خویش ساخته می شود. جوانی از یک طرف یک مرحله از توسعه روانی است که از بلوغ شروع می شود و وقتی که بدن کم و بیش رشد خود را تمام کرد به پایان می رسد و از طرف دیگر یک فاز زندگی روانشناختی است که از طریق فازهای مختلف نوجوانی و فرانوجوانی گسترش می یابد (فورناس، 1995).

 
 
Title:

A Comparative Study of Psychological and Sociological Concept of Youth PeriodAbstract:

This research is basically done to investigate through literature of sociology and psychology to achieve a satisfactory definition for “youth” in order to later application in scientific researches. it is obvious that doing fundamental researches can be the first step toward plan researches . The first chapter of this research explain the problem, it’s importance and necessity of doing interdisciplinary research about “youth”.
In following chapters literature of psychology and sociology are reviewed by the hypothesis that youth period is a qualitatively distinct stage of life, consider youth a period between childhood and adulthood. Psychologist care more about physiological, mental and cognitive aspects and determine an age limit for it but in sociology youth are a social group and a period in the life cycle which have special functions, needs and demands and vary a lot according to cultural , social and economical condition of the society. In the end, we suggest a definition for “youth” and illustrate youth period and it’s condition in Iran through available sources and researches.Keyword(s): youth, life stage, psychology, sociology, interdisciplinary researches, comparison, youth period in Iran