نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تاثیر آنتی اکسیدانها و ممانعت کننده ها بر بلوغ و تکوین آزمایشگاهی تخمک های نارس موش (جلد دوم: بررسی تاثیر منواتیل هگزیل فتالات (MEHP) بر بلوغ آزمایشگاهی تخمک های نارس موش و تکوین جنینی)گروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم سلولی (رویان) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
ایمانی حسین (مسئول طرح)
کاظمی سعید (همکار طرح)
رضازاده ولوجردی مجتبی (همکار طرح)
سپهری حوری (همکار طرح)
بهاروند حسین (همکار طرح)
شاهوردی عبدالحسین (همکار طرح)
پارچه باف کاشانی حسین (همکار طرح)
دالمن اعظم (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  تابستان 1386

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 23562000-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه رسالت، خیابان بنی هاشم شمالی، میدان بنی هاشم، خیابان حافظ شرقی، پژوهشگاه رویان
 

چکیده:

فتالاتها مواد شیمیایی سنتزی با حجم تولیدی بالا هستند که به علت استفاده وسیع در پلاستیکها و مواد مصرفی دیگر، انسان ها به مقدار زیاد با آن مواجه می شوند. دی اتیل هگزیل فتالات (DEHP) یکی از فراوانترین فتالات مورد استفاده است که سمیت تولیدمثلی و تکوینی را در مدلهای جوندگان القا می کند. در جوندگان و پریمات هاDEHP سریعا در دستگاه گوارش تبدیل به متابولیت فعال خود بنام MEHP می شود. از آنجا که یک راه احتمالی تاثیر ضدلقاحی DEHP و MEHP می تواند از طریق تضعیف پروسه بلوغ باشد در این مطالعه تاثیر DEHP و MEHP بر ازسرگیری میوز، بلوغ آزمایشگاهی و تکوین جنین های حاصل از آن بررسی گردید .
در این مطالعه از موش های نژاد
NMRI 6-4 هفته استفاده شد.
1) جمع آوری تخمک: برای آزمایش اول موش ها به صورت خوراکی به مدت 12 روز با دوز های مختلف
2ml/kg bw/day  وDEHP 4ml/kg bw/day  و به مدت 8 روز بـا دوز DEHP 8ml/kg bw/day با غلظت 2.56 تیمار شدند و برای آزمایش دوم از موش های طبیعی و سالم استفاده گردید. موشها به روش قطع نخاع کشته شده و تخمکهای نارس آن ها همراه با سلولهای کومولوس از فولیکولهای آنترال جدا شدند. تخمکهای برهنه با پیپت کردن تخمکهای محصور شده در کومولوس بدست آمد و به محیط بلوغ انتقال یافت.
2) کشت تخمکهای نارس: تخمکهای گرفته شده از گروههای آزمایشیDEHP  در محیط پایه بلوغ MEMa حاوی FCS پنج درصد، 7.5IUhCG و 100mIUrhFSH قرار داده شدند و تخمکهای گرفته شده از موش های طبیعی و سالم در محیط ذکر شده به همراه غلظت های مختلف 0، 50، 100، 200 و 400 میکرومولار MEHP قرار داده شدند. تخمکهای هر گروه به مدت 24 ساعت در داخل انکوباتور 37 درجه سانتی گراد با CO2 5 درصد انکوبه شد. بعد از 24 ساعت تخمکهای (Germinal Vesicle Breakdown) GVB, (Germinal Vesicle) GV و متافاز (MII) II با استفاده از میکروسکوپ معکوس بررسی گردید.
3) لقاح آزمایشگاهی: اسپرمها از موشهای نر
NMRI  به دست آورده شدند. لقاح و تکوین در محیط T6 انجام شد.
آزمایش اول: از سرگیری میوز در گروههای آزمایشی
4ml/kg bw/day, 2ml/kg bw/day و DEHP 8ml/kg bw/day به ترتیب 76.61، 77.04 و 70 درصد بود که نسبت به گروه کنــــــــترل (%89.89) کاهش چشمگیری داشت (P<0.001). همچنین بلوغ آزمایشگاهی در گروههای ذکر شده به ترتیب 66.13، 59.18 و 52.72 درصد بود که نسبت به گروه کنترل (%74.74) تفاوت معنی داری را نشان داد (P<0.001). تعداد جنینها 96 ساعت پس از لقاح در گروه های آزمایشی 4ml/kg bw/day, 2ml/kg bw/day و DEHP 8ml/kg bw/day به ترتیب 27.58، 25.23 و 21.42 درصد بود که نسبت به گروه کنترل (%61.22) تفاوت معنی داری را نشان دادند (P<0.001).
در آزمایش دوم: میزان از سرگیری میوز در گروههای آزمایشی 50، 200،100 و 400 میکرومولار MEHP به ترتیب 75.12، 62.67، 60.59 و 55.88 درصد بود که نسبت به گروه کنترل کاهش چشمگیری داشت (P<0.001). همچنین بلوغ آزمایشگاهی گروههای آزمایشی ذکر شده به ترتیب 53.23، 48.88، 42.36 و 36.76 درصد بود که نسبت به گــــروه کنتـــرل تفاوت معنی داری داشت (P<0.001).
نرخ تشکیل جنین 24 ساعت پس از لقاح در گروههای آزمایشی به ترتیب 61.03، 57.40، 43.85 و 27.65 درصد بود که در گروهای آزمایشی دو، سه و چهار نسبت به گروه کنترل کاهش چشمگیری را نشان داد (P<0.03).
نتایج بدست آمده از این مطالعه نشان داد که DEHP و متابولیت فعال آنMEHP  به طور منفی، از سر گیری میوز، بلوغ آزمایشگاهی و تکوین جنینهای حاصل از لقاح را تحت تاثیر قرار می دهد. نتایج این مطالعه همچنین نشان داد که DEHP وMEHP  تاثیرات خود را به صورت وابسته به دوز اعمال می کنند.

 
 
Title:

Effect of Antioxidants and inhibitors on in vitro maturation & development of immature mouse oocytes Volum2: Effect of mono (2-ethgl hexyl) phthalate (MEHP) on in vitro maturation of immature mouse oocytes and embryo developmentAbstract:

Phthalate are high-production-volume synthetic chemicals with ubiquitous human exposures because of their use in plastics and other common consumer products.
Di-(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) is one of the most abundantly used phthalates and has been shown to induce developmental and reproductive toxicity in rodent models. In rodent and primates, DEHP is rapidly hydrolysed in the gut to produce its major metabolite mono (2-ethylhexyl) phthalate (MEHP). One possible way by which DEHP exerts its antifertility effect could, therefore, be by directly impairing the process of oocyte maturation.
The present study was conducted with the aim of examining the effect of DEHP and MEHP on resumption of meiosis, in vitro maturation and embryo development.
1) Collection of oocytes: For one experiment: female 4-6 week old NMRI mice were dosed daily with 2ml/kg bw/day, 4ml/kg bw/day DEHP (2.56 M) for 12 days and 8ml/kg bw/day DEHP for 8 days. For two experiments: The nontreated mice were used. Then animals were killed by cervical dislocation. Cumulus enclosed oocytes (CEO) at GV stage were harvested by puncturing the large antral follicles. Denuded oocytes were obtained by repeated pipeting of the CEO. Then denuded oocytes were transferred to the droplet medium.
2) Culture of immature oocytes: The basic maturation medium was MEM-
a supplemented with 5% FCS, 7.5 IUhCG and 100 mIUrhFSH. In two experiments: Immature oocytes were matured in above medium with 0, 50,100,200 and 400mM MEHP. This maturation medium (MEM-a) was either used as control medium. Culture was carried out in an atmosphere of 5% co2 in air at 37oC for 24h. After 24h immature oocytes examined GV (Germinal Vesicle), GVB (Germinal Vesicle Breakdown) and MII (MetaphaseII) by inverted microscope.
3) In vitro Fertilization: Sperm were obtained from adult male NMRI mice by epididymal extraction. Fertilization and embryo development were accomplished in T6 medium.
In Experiment 1: The resumption of meiosis in 2ml/kg, 4ml/kg bw/day and 8ml/kg bw/day DEHP (2.56M) were 76.61%, 77.04%, 70%  respectively. However the resumption of meiosis in experimental groups was significantly lower than control group (P<0.001). The in vitro maturation in 2ml/kg bw/day, 4ml/kg bw/day and 8ml/kg bw/day DEHP were 66.13%, 59.18%, 52.72% respectively. However the in vitro maturation in 4ml/kg bw/day and 8ml/kg bw/day DEHP was significantly lower than control group (P<0.001).
The percentage of embryo formation post 96h insemination in 2ml/kg bw/day, 4ml/kg bw/day and 8ml/kg bw/day DEHP were 27.85, 25.23 and 21.42 respectively. However the embryo formation in experimental groups was significantly lower than control group (P<0.03).
In experiment 2: The resumption of meiosis in 50, 100, 200 and 400
mM MEHP were 75.12%, 62.67%, 60.59%, 55.88% respectively. However the resumption of meiosis in experimental groups was significantly lower than control group (P<0.0001). The in vitro maturation in 50, 100, 200 and 400 mM MEHP were 53.23%, 48.88%, 42.36%, 36.76% respectively. However the in vitro maturation in experimental groups was significantly lower than control group (P<0.0001).
The percentage of embryo formation post 24h insemination in 50, 100, 200 and 400
mM MEHP were 60, 54, 44 and 27 respectively. However the embryo formation in 100, 200, 400mM MEHP was significantly lower than control group (P<0.03).
The results of the precent study indicate that DEHP and MEHP negatively influenced the ability mouse oocytes to undergo meiotic maturation and embryo development. Also results indicated that DEHP exerted its inhibitory effect in a dose-dependent manner.Keyword(s): Di-(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP), oocyte maturation, mouse, phthalate