نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی ارتباط سبک های دلبستگی و خودکار آمدی با سبک های حل تعارض مربیان ورزشیگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان اردبیل 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
غفاری مظفر (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  زمستان 1386

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 5510600-5510500-0451

نشانی سازمان مجری: اردبیل، خیابان دانشگاه، دانشگاه محقق اردبیلی، جنب دانشکده فنی، صندوق پستی: 696-56135
 

چکیده:

هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی رابطه بین سبک های حل تعارض با سبک های دلبستگی و خودکارآمدی در مربیان ورزشی می باشد. نمونه آماری این تحقیق شامل 120 نفر از مربیان مراکز ورزشی استان اردبیل در سال 1386 می باشد.
روش تحقیق این پژوهش همبستگی بوده و همچنین از روش علی ـ مقایسه ای نیز جهت مقایسه میانگین نمرات گروهها استفاده شده است. در این پژوهش سبکهای حل تعارض مدیران به عنوان متغیر ملاک و و متغیر سبک دلبستگی و خودکارآمدی به عنوان متغیر متغیر پیش بین در نظر گرفته شده است
.
برای جمع آوری داده های پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته، آزمون سبکهای حل تعارض رحیم، دلبستگی بازنگری شده مقیاس بزرگسال کولینز و رید و خودکارآمدی بندروا استفاده شد. در تحلیل داده ها از همبستگی پیرسون، رگرسیون چندمتغیره به روش ورود، تی تست، تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی
LSD با استفاده از برنامه نرم افزار SPSS استفاده شده است و نتایج زیر به دست آمد:
1- بین سبک حل تعارض از نوع تسلطی با خودکارآمدی و سبک دلبستگی ایمن مربیان رابطه منفی و معنی دار به دست آمد
(P<0.05).
2- بین سبک حل تعارض از نوع اجتنابی با خودکارآمدی و سبک دلبستگی ایمن مربیان رابطه منفی و با سبک دلبستگی ناایمن و ناایمن اجتنابی رابطه مثبت و معنی دار به دست آمد (P<0.05).
3- بین سبک حل تعارض از نوع همسازی با خودکارآمدی و سبک دلبستگی ایمن مربیان رابطه منفی و با سبک دلبستگی ناایمن و ناایمن اجتنابی رابطه مثبت و معنی دار به دست آمد (P<0.05).
4- بین سبک حل تعارض از نوع تشریک مساعی با خودکارآمدی و سبک دلبستگی ایمن مربیان رابطه مثبت و با سبک دلبستگی ناایمن و ناایمن اجتنابی رابطه منفی و معنی دار به دست آمد (P<0.05).
5- ضریب رگرسیون چند متغیره به روش ورود نشان داد که سبکهای دلبستگی ایمن، ناایمن، ناایمن اجتنابی و خودکارآمدی به عنوان متغیرهای پیش بین سبک های حل تعارض تسلطی، اجتنابی و تشریک مساعی می باشند.
6- تفاوت معنی داری بین میانگین نمرات مربیان دارای سبک دلبستگی مختلف از نظر سبک های حل تعارض تسلطی، اجتنابی، تشریک مساعی و خودکارآمدی وجود دارد که این تفاوت در سبک حل تعارض تسلطی و اجتنابی به نفع مربیان سبک دلبستگی ناایمن و ناایمن اجتنابی ولی در سبک حل تعارض تشریک مساعی و خودکارآمدی به نفع مربیان دارای سبک دلبستگی ایمن می باشد
(P<0.05).سبک های حل تعارض، مربیان، سبک های دلبستگی، خودکارآمدی

 
 
Title:

The study of relation Conflict management styles with attachment styles and self efficacy in coachesAbstract:

The main aim of this study is to evaluate relationship of attachment styles and self-efficacy to conflict resolution styles among sport coaches. Statistical sample include 120 of coaches of sport centers of Ardabil province at 2006. Research method was correlation. For data collection Rahim’s conflict resolution styles questionnaire, revised adults attachment scale of Collins and Read and Bandura’s self-efficacy questionnaire were used. For data analysis Pierson correlation and multivariate regression in enter method were used and obtained results showed negative significant relationship of dominant conflict resolution style to self-efficacy and secure attachment styles of coaches (P<0.05). There is negative relationship between avoidant conflict resolution style with self-efficacy and secure attachment style. There is negative relationship between avoidant conflict resolution style and secure attachment style among coaches (P<0.05) and there is positive significant relationship between avoidant conflict resolution style with insecure and avoidant insecure attachment style of coaches (P<0.05). Multivariate regression coefficient in enter method showed that secure, insecure, avoidant insecure and self-efficacy attachment style are as predictor variables of dominant, avoidant and cooperative conflict resolution styles.Keyword(s): Conflict resolution style, Coaches, Attachment styles, Self-efficacy