نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

مطالعه و زمینه یابی فعالیت های پژوهشی گروه مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی پژوهشکده فرهنگ و هنر جهاد دانشگاهیگروه تخصصی:  هنر و معماری

سازمان مجری:  پژوهشکده فرهنگ و هنر 

گروه پژوهشی: مدیریت فرهنگی

پژوهشگران: 
مقدم غلام رضا (مسئول طرح)
عسکری مقدم رضا (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  فروردین 1387

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

ـ زمینه یابی فعالیت آتی گروه و استفاده در شبکه برنامه گروه مدیریت فرهنگی


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3-66970901-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، بین خیابان فلسطین و چهارراه ولیعصر، نبش شهید برادران مظفر (جنوبی)، شماره 1176
 

چکیده:

همانگونه که از عنوان کار بر می آید این کار تحقیقی در راستای شناسایی زمینه های فعالیت گروه مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی پژوهشکده فرهنگ و هنر طرح ریزی و انجام شده است. بنابراین هدف از این کار ضمن فراهم آوردن یک چارچوب مفهومی و نظری برای مباحث مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی، یافتن زمینه های پژوهشی در این حوزه بوده است.
برای انجام کار، مصاحبه با کارشناسان و صاحبنظران در حوزه مدیریت فرهنگی به مدد مطالعات کتابخانه ای آمده تا بتواند بهتر و ملموس تر ما را در رسیدن به هدف مورد نظر یاری رساند.
نتایج بدست آمده نشان می دهد در دهه های اخیر شاهد ظهور دیدگاه هایی هستیم که معتقد به سیاستگذاری و برنامه ریزی در حوزه فرهنگ می باشند. از نظر این گروه، از طریق برنامه ریزی در حوزه فرهنگ، می توان متوجه بسترسازی و فراهم کردن امکانات و ابزارهای لازم برای رشد استعدادها و محصولات فرهنگی شد. این گروه با پذیرش امکان برنامه ریزی فرهنگی، از حیث ویژگی ها و کارکردها برای فرهنگ دو سطح با عنوان ساحت معنوی (بعد اساسی) و ساحت مادی (بعد مشهود یا متبلور) قائل هستند.
بر اساس دیدگاه مذکور، سه مولفه اصلی با عنوان حاکمیت، مصرف کننده و تولیدکننده اعم از دولتی و غیردولتی ساختار بخش فرهنگ را تشکیل می دهند
.
همچنین این دیدگاه وظایف بخش فرهنگ را از دو جنبه مورد بررسی قرار می دهد. جنبه اول وظیفه و رسالتی است که این بخش در توسعه عمومی کشور برعهده دارد که از آن با عنوان فرهنگ توسعه یاد می شود
.
جنبه دوم، به وظایف بخش فرهنگ در خصوص توسعه فرهنگی معطوف است. این جنبه به تامین حقوق فرهنگی مردم به معنای حق دسترسی عادلانه افراد به کالاها و خدمات فرهنگی اشاره دارد
.
در پایان با توجه به مطالب مطرح شده، جنبه دوم از رویکرد مذکور که در خصوص توسعه فرهنگی مطرح می باشد محور فعالیت های گروه قرار گرفته و در دو زمینه بنیادی و کاربردی عناوین تحقیقاتی برای آنها تعریف شده است
.مدیریت فرهنگی، برنامه ریزی فرهنگی، سیاستگذاری فرهنگی، توسعه فرهنگی

 
 
Title:Abstract:

As it is understood of the title of this project, this is a research planned and accomplished in the direction of recognition of activities of management and cultural planning group of art and culture research center. Therefore, this project is aimed at finding research grounds in such a field along with providing a conceptual and theoretical framework for management and cultural planning subjects.
Accordingly, interviewing with experts and authorities in cultural management area is assisted by the library studies for far better and tangible way to realize the goal.
The results show that in the recent decades, we have encountered the manifestation of viewpoints who believe in policy making and planning in the field of culture. The group believed that through planning in cultural areas, making grounds and facilities and necessary tools to develop the talents and cultural products will be realized. Accepting the possibility of cultural planning, this group considers two cultural levels, referred to as intellectual confines (as essential dimension) and material confines (as visible and real dimension) in respect of properties and performances.
Based upon the mentioned viewpoint, three main factors of government, consumption and production whether state or non-state ones are making the structure of cultural sector.
Also, this viewpoint studies the duties of cultural sector in two aspects. The first aspect is the duty and mission delegated to public development of the country and can be referred to as development culture.
The second aspect is focused on the duties of cultural sector concerning cultural development. This aspect is studying the cultural rights of people which mean the right for justice for people upon the cultural items and services.
Finally based on the stated issues, the second aspect of the mentioned approach which is discussed concerning the cultural development is the main activities of the group which are defined in two fundamental and applied fields.Keyword(s):