نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی اثر میوه کاکتوس بر غلظت گلوکز خون در موش صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوسینگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده گیاهان دارویی 

گروه پژوهشی: پژوهشی فارماکولوژی و طب کاربردی

پژوهشگران: 
کیان بخت سعید (مسئول طرح)
فلاح حسینی حسن (همکار طرح)
اجنی یوسف (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  مرداد 1386

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 4702499-4702505-4702611-0261-66950447-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان قدس، بزرگمهر غربی، پلاک 97، ساختمان اصلی: کیلومتر 55 اتوبان تهران قزوین
 

چکیده:

مقدمه: دیابت یک اختلال متابولیک شایع است. انسولین و داروهای خوراکی کاهنده قند خون، اساس درمان دیابت را تشکیل می دهند. با وجود این، داروهای مذکور اثرات جانبی مهمی دارند و همیشه نمی توانند قند خون را در محدوده طبیعی حفظ و از عوارض دیر رس دیابت پیشگیری نمایند. با افزایش نگران کننده شیوع دیابت و هزینه های درمانی مرتبط با آن، علاقه به گیاهان دارویی ضد دیابت نیز بیشتر شده است
هدف: اثرات میوه کاکتوس  (Opuntia ficus–indica L.)بر غلظت گلوکز خون و وزن موش صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوسین و موش صحرایی غیر دیابتی مورد بررسی قرار گرفت.
روش بررسی: موش صحرایی نر بالغ نژاد ویستار، هفت عدد در هر گروه، مورد استفاده قرار گرفت. برای دیابتی کردن هر حیوان، استرپتوزوسین با دوز
50mg/kg از راه صفاقی به آن تزریق گردید. گلوکز خون ناشتا (پس از 12 ساعت بی غذایی) هر حیوان قبل از استرپتوزوسین، 1، 3 و 5 هفته پس از استرپتوزوسین با خونگیری از طریق بریدن نوک دم، به وسیله گلوکومتر اندازه گیری شد. پس از هر بار اندازه گیری گلوکز خون، هر حیوان توزین گردید. غلظت گلوکز خون و وزن موش های غیر دیابتی نیز به همان روش موش های دیابتی اندازه گیری شد. ملاک دیابتی بودن، گلوکز خون ناشتای بالای 200mg/dl یک هفته پس از استروپتوزوسین بود. پس از 1 هفته از تزریق استرپتوزوسین، دانه و قسمت نرم میوه کاکتوس هر یک با دوزهای روزانه 6 و 12g/kg به موشهای دیابتی به صورت مخلوط با غذای معمولی حیوان به شکل پلت برای مدت 4 هفته داده شد. همچنین گلی بن کلامید مخلوط با غذای معمولی به شکل پلت با دوز روزانه5mg/kg  برای 4 هفته به گروه جداگانه ای از موش های دیابتی داده شد. دانه و قسمت نرم میوه نیز هر یک با دوز روزانه 12g/kg به صورت مخلوط با غذای معمولی حیوان به شکل پلت برای 4 هفته به موش های صحرایی غیر دیابتی داده شد.
یافته ها: تحلیل واریانس یکطرفه نشان داد که دانه و قسمت نرم میوه در مقایسه با گروه های شاهد، هیچگونه اثر معنی داری بر غلظت گلوکز خون و وزن موش های دیابتی و همچنین موش های غیر دیابتی پس از 4 هفته مصرف دارو ندارد
.(p>0.05)  گلی بن کلامید پس از 2 هفته مصرف در مقایسه با گروه شاهد دیابتی به طور معنی دار غلظت گلوکز خون موش های دیابتی را کاهش (P<0.01) ولی وزن آنها را افزایش داد (P<0.01). در حالیکه وزن گروه شاهد دیابتی پس از 3 و 5 هفته از تزریق استرپتوزوسین در مقایسه با گروه شاهد سالم به طور معنی دار کاهش یافت .(p<0.01)
نتیجه گیری: دانه و قسمت نرم میوه کاکتوس در این مطالعه هیچگونه اثرات معنی داری روی غلظت گلوکز خون ناشتا و وزن موش صحرایی دیابتی شده با استروپتوزوسین و همچنین موش صحرایی غیر دیابتی نداشته است
.

 
 
Title:Abstract:

Background: Diabetes mellitus is a prevalent metabolic disorder. Insulin and oral hypoglycemic drugs are the basis of diabetes therapy. Nevertheless they have important side effects and are not always satisfactory in maintaining euglycemia and avoiding late stage diabetic complications. With a disturbing rise in the prevalence of diabetes and associated healthcare costs, interest in anti-diabetic plants has grown.
Objective: The effects of the Opuntia ficus-indica (L.) fruit on the  blood glucose levels and body weights  of the non-diabetic and streptozocin induced diabetic ratwere studied.
Methods: Wistar male adult rats, seven in each group, were used. To make each rat diabetic, streptozocin at the dose of 50 mg/kg was injected intraperitoneally. Fasting blood glucose level (after fasting for 12 hours) of each rat was measured by using a glucometer through taking a blood drop following cutting the tip of the tail, before streptozocin injection and after 1, 3, and 5 weeks of streptozocin injection and at the same time the animals were weighed. The blood glucose levels and weights of non-diabetic rats were measured in the same way as diabetic rats. The criterion for being diabetic was fasting blood glucose level above 200 mg/dl one week after streptozocin injection. The seeds and pulp of the fruit of Opuntia ficus-indica each at the doses of 6 and 12 g/kg daily as a mixture with regular rat food in the form of pellets were administered to diabetic rats 1 week after streptozocin injection for 4 weeks. Further, glibenclamide at the daily dose of 5 mg/kg mixed with regular food as pellets was administered to a separate group of diabetic rats for 4 weeks. The seeds and pulp of the fruit each at the daily doses of 12 g/kg mixed with regular rat food as pellets were also administered to non-diabetic rats for 4 weeks.
Results: One way analysis of variance demonstrated that seeds and pulp of the fruit did not have any significant effects on blood glucose levels and weights of diabetic as well as non-diabetic rats  in comparison with control groups after 4 weeks of drug use (p>0.05). Glibenclamide after 2 weeks of administration significantly lowered blood glucose level of diabetic rats (P<0.01) but increased their weight as compared with control diabetic rats (P<0.01).While after 3 and 5 weeks of streptozocin injection, the weights of the control diabetic group decreased as compared to the control non-diabetic group (p<0.01).
Conclusion: The seeds and pulp of the Opuntia ficus-indica fruit in this study did not have any significant effects on the fasting blood glucose levels and body weights in not only streptozocin induced diabetic rats but also non-diabetic rats.Keyword(s):