برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تاثیر بیوپسی بیضه بر ایجاد و یا افزایش آنتی اسپرم آنتی بادیگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم سلولی (رویان) 

گروه پژوهشی: ناباروری مردان

پژوهشگران: 
دادخواه فرید (مسئول طرح)
ایران پور آرمین (همکار طرح)
کریمیان لیلی (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  زمستان 1380

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی

خروجی طرح: 

از نتایج این تحقیق در پژوهشکده رویان مورد بهره برداری قرار گرفته است.


نوع: بنیادی کاربردی

 
تلفن: 23562000-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه رسالت، خیابان بنی هاشم شمالی، میدان بنی هاشم، خیابان حافظ شرقی، پژوهشگاه رویان
 

چکیده:

ایمنی بر علیه اسپرم می تواند باعث عدم یا کاهش باروری و همچنین اخلال در پروسه های(ART: Assisted Reproduction Technique) شود و بیوپسی بیضه به عنوان یک ابزار تشخیصی در infertility بعلت ایجاد تروما به بیضه توانایی ایجاد خلل در سیستم جداسازی اسپرم از جریان خون و سیستم ایمنی بدن داشته و نهایتا باعث ایجاد آنتی بادی بر علیه اسپرم شود. در این مطالعه ما یک بررسی مقایسه ای بر روی ایمونوگلوبولینهای ضد اسپرم افراد از نظر وجود و افزایش آنها، قبل و بعد از بیوپسی بیضه انجام داده ایم.
روش بررسی: از تاریخ 1/8/77 لغایت 29/12/78 تعداد 50 بیمار آزواسپرم با سن 26 تا 41 سال (متوسط
31.36) و شکایت نازایی که سابقه هیچ گونه جراحی و بیماری ایمنی نداشته و کاندید بیوپسی بیضه جهت بررسی وجود اسپرم برای درمانهای احتمالی بعدی بودند جهت مطالعه انتخاب شده، آنتی اسپرمهای IgA سمن و IgG سرم و همچنین در صورت مشاهده اسپرم در سمن آنتی اسپرمهای IgA و IgG متصل به اسپرم این بیماران قبل و 6 هفته بعد از بیوپسی اندازه گیری و مقایسه شد.
یافته ها: افزایش
IgA داخل سمن IgG داخل سرم به قسمتی که متوسط مقدار IgA سمن قبل از بیوپسی از 0.8 به متوسط بعد از بیوپسی 5.04 رسید و متوسط مقدار IgG سرم قبل از بیوپسی از 6.82 به متوسط بعد از بیوپسی 19.9 رسید که نتایج آن از نظر افزایش آنتی بادی بعد از بیوپسی معنی دار بوده است (P<0.001).
نتایج: انجام بیوپسی بیضه توانایی ایجاد آنتی اسپرم آنتی بادی و نهایتا احتمال ایجاد یک نکته منفی دیگر در سیر درمانی بیمار را داشته و چون نمی توان از این تست مهم تشخیصی چشم پوشی نمود توصیه می شود تمهیدات لازم جهت حفظ اسپرم مشاهده شده در بیوپسی تشخیصی برای استفاده درمانی بعدی از آن به عمل آید.کلیدواژگان:

 
 
Title:

The effect of testis biopsy on creation or increase of anti–sperm antibodyAbstract:

Introduction: Immunity against sperm may cause infertility, reduce fertility or degrade the effectiveness of Assisted Reproductive Techniques (ARTs).
Testis biopsy as a diagnostic technique in the process of studying fertility of patients may practically cause a trauma to testis and consequently result in deficiency of blood sperm barrier and immunity system and eventually cause development of anti-sperm antibody.
In this study, anti–sperm immunoglubolins of patients, prior and after biopsy were compared with for determination of their creation and increase.
Material and Method: 50 azoosperm patients with the average age of 31.36 years old (between 26 and 41 years) were selected for subject study during the period from 23.10 1999 to 19.03 2000, and fulfilled the following criteria:

Complaining of infertility
Without a history of surgery or immune system deficiency.
Volunteer to be diagnosed by performing biopsy of testis for a further possible.
Clinical treatment.
The followings have been tested and compared with, prior and six weeks after performing testis biopsy:
IgA anti–sperm in semen.Keyword(s):