نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

امکان سنجی افزایش کاربرد کودهای گوگردی در ایرانگروه تخصصی: 

سازمان مجری:  پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  بهار 1386

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 4702533-4702488-4705836-0261

نشانی سازمان مجری: کرج، کیلومتر 15اتوبان قزوین، سه راهی سوپا، بلوار کاوش، مجتمع تحقیقاتی جهاد دانشگاهی، صندوق پست
 

چکیده:

گوگرد چهارمین عنصر مورد نیاز گیاهان می باشد. میزان نیاز اغلب گیاهان به گوگرد به مراتب بیش از فسفر است. این عنصر عمدتا در تولید اسیدهای آمینه و پروتئین دخالت داشته و کمبود آن باعث کاهش عملکرد و کیفیت محصولات کشاورزی می گردد.
اثرات مثبت گوگرد بر کاهش واکنش خاک های آهکی، افزایش حلالیت عناصر کم مصرف و همچنین پرمصرف به ویژه فسفر و نقش آن در اصلاح خاک های شور و قلیا ثابت شده است
.
در این گزارش که شامل 8 فصل می باشد پس از بررسی اشکال مختلف گوگرد در خاک و نقش آن در رشد گیاهان، انواع کودهای گوگردی و فرایند تولید تعدادی از آنها مورد بررسی قرار گرفته است
.
ایران به دلیل داشتن از منابع عظیم نفت و گاز یکی از مهمترین کشورهای تولیدکننده گوگرد در آسیا می باشد. با در نظر گرفتن مازاد تولید گوگرد و مشتقات آن از جمله سولفوریک اسید در کشور راه کارهای افزیش مصرف گوگرد در کشاورزی مورد توجه می باشد. در این گزارش به طور مختصر آماری از گوگرد تولیدی و مصرفی در صنایع مختلف و همچنین آماری از کودهای گوگردی تولید و نیاز کودی کشور ارایه شده است
.
با توجه به اینکه مصرف گوگرد به منظور به سازی و اصلاح اراضی شور و قلیا از دیگر زمینه های افزایش کاربرد گوگرد در کشاورزی است، به بررسی پراکندگی رده بندی خاک ها در ایران پرداخته شده است
.
در انتها نیز اثرات زیست محیطی استفاده از کودهای گوگردی و حد مجاز استفاده از آنها ارزیابی گردیده است
.
با توجه به نقش مهم گوگرد و کودهای محتوی گوگرد در افزایش عملکرد و بهبود کیفیت محصولات کشاورزی و همچنین گسترش روز به روز بر وسعت اراضی شور و قلیا مصرف کودهای گوگردی و انجام اقدامات در زمینه افزایش بازده مصرف آنها در کشاورزی سزاوار توجه بیشتر است
.

 
 
Title:Abstract:

Sulfur is the fourth element required for good crop growth. Sulfur is needed by plants in about more quantities than phosphorus. This element is required for synthesis of amino acids and protein and sulfur deficiency results in low quality of the agricultural product.
Positive effects of sulfur has been proven on increasing of soluble salt and alkaline and salinity soil amendment.
This report includes eight chapter of different forms and function of sulfur in soil and plants and different kinds of sulfur fertilizers with production process of them.
Iran is one of the most important sulfur producers of the Middle East because of the rich source of petroleum. Considering the great amount of extra sulfur production and its derivatives like sulfuric acid in the country, its potential uses in agriculture are interesting. This report presents some information on sulfur production and its consumption in various industrial sections as well as sulfur fertilizers production and the country’s need for this product.
As sulfur is used extensively in salty and alkaline lands amendments, the soil survey and land classification of Iran was proceed.
At last, environmental impacts of sulfur fertilizers and their accepted limits were evaluated.
Considering the important role of sulfur and sulfur containing fertilizers in enhancement of the products quality and the day to day expansion of the salty and alkaline lands, their agricultural applications deserve to be paid more attention.Keyword(s):