برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

اثر کلرید لیتیوم بر بلوغ و بقا سلولهای گرانولوزای انسان در محیط کشتگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم سلولی (رویان) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  پاییز 1386

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 23562000-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه رسالت، خیابان بنی هاشم شمالی، میدان بنی هاشم، خیابان حافظ شرقی، پژوهشگاه رویان
 

چکیده:

مقدمه: لیتیوم که در درمان افسردگی مورد استفاده قرار می گیرد، عمل خود را از طریق دخالت در مسیر داخل سلولی wnt با مهار یکی از مولکول های این مسیر بنام گلیگوژن سنتتاز کیناز (Glycogen syntheases Kinase-(GSK-3) 3 انجام می دهد. این مسیر نقش مهمی در تنظیم بسیاری از فرآیندهای تکوین از جمله تمایز، مرگ برنامه ریزی شده سلولی، مهاجرت و تکثیر سلولی و بطور کلی الگوسازی ابتدایی جنینی دارد. اخیرا نشان داده شده است که مولکولهای مسیرwnt  درتخمدان بیان می شود و علاوه بر این سلولهای گرانولوزا نسخه های mRNA مولکولهای wnt ورسپتورش را بیان می کنند. هدف از این بررسی تاثیر کلرید لیتیوم بر بقا سلولهای گرانولوزای انسان و میزان ترشح 17 بتا استرادیول توسط این سلولها در محیط کشت است.
مواد و روش ها
: سلولهای گرانولوزای جدا شده از مایع فولیکولار به مدت 2 هفته در محیط DMEM/Ham, F12
 (Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium Nutrient Mixture F-12 Ham)همراه با ده درصد سرم (fetal bovine serum) FBS (گروه کنترل) و در محیط مزبور همراه با دوزهای متفاوت (1، 2 و 5 میلی مولار) از کلریدلیتیوم (LiCl) کشت داده شده اند (گروه های تیمار). سپس 24 ساعت قبل از آغاز آنالیز برای القا آپوپتوز، سرم از محیط کشت سلولها حذف شد. میزان وقوع آپوپتوز در این سلولها بوسیله روش رنگ آمیزی فلوسا یتومتری و  TUNELبررسی شد. همچنین 48 ساعت قبل از آنالیز به محیط کشت هر دو گروه برای تحریک ترشح سلولها، هورمونهای FSH و آندروستندیون افزوده، سپس محیط رویی سلولها برای سنجش میزان ترشح 17 بتا استرادیول جمع آوری و با روش (Radio Immuno Assay) RIA  سنجیده شد.
نتایج
: نتایج نشان داد که میزان آپوپتوز سلولهای گرانولوزاکه در محیط کلریدلیتیوم کشت داده شده بودند بیشتر از 50 درصد نسبت به گروه کنترل کاهش یافته است (p<0.05). نتیجه آنالیز  RIAنیز نشان داد که ترشح 17 بتا استرادیول توسط سلولها، با افزایش دوز کلریدلیتیوم افزایش یافته است .
نتیجه گیری: از نتایج بدست آمده می توان استنباط کرد که کلریدلیتیوم می تواند در کاهش میزان آپوپتوز سلولها گرانولوزا همچنین افزایش ترشح 17 بتا استرادیول دخیل باشد.کلیدواژگان: سلولهای گرانولوزا، کلرید لیتیوم، آپوپتوز، 17 بتا استرادیول

 
 
Title:

The effects of lithium chloride on the survival and function of in vitro human granulose cellsAbstract:

Object: It is well known that Glycogen synthase kinase-3 (GSK-3) is the main target of lithium, a drug used in manic depression illness. Inhibiting directing GSK-3, lithium activates wnt signaling pathway which is involved in many aspects of development, such as cell differentiation, proliferation and apoptosis. Recent evidence showing the expression of different classes of wnt mRNA and its receptors in the developmentof granulosa cells (GCs). In this study the effects of lithium chloride (LiCl) was investigated on the survival and function of GCs.
Methods and materials: GCs were isolated from follicular fluid and cultured in DMEM/Ham, F12 supplemented with 10% fetal bovine serum. GCs were then treated with different doses of LiCl (1-5mM) for two weeks. To induce apoptosis GCs were cultured in serum free media for 24 hours after which apoptosis was assessed by TUNEL and flowcytometry analysis. To examine functional activity of GCs, secretion of 17-
b estradiol was assessed by RIA analysis.
Results: Our result showed that in GCs treated with 2and 5 mM LiCl, apoptosis was decreased more than 50% compared to control group and estradiol secretion  increased more than 40% in the GCs treated with 1-5 mM LiCl compared to control group.
Conclusion: This results suggest that lithium increase functional activity of GCs and can protect GCs against apoptosis possibly through inhibition of GSK-3.Keyword(s): granvlosa cells, lithiumchloride, apoptosis, 17Beta estradisl