برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی رابطه‌ ویژگیهای شخصیتی با فرار دخترانگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان فارس 

گروه پژوهشی: روانشناسی

پژوهشگران: 
حسینی فریده السادات (مسئول طرح)
جمشیدی بهنام (همکار طرح)
لاری محمودامین (همکار طرح)
عرب مقدم نرگس (همکار طرح)
قرشی عاطفه (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  دی ماه 1386

کارفرما: اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی طرح به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 2335010-0711

نشانی سازمان مجری: شیراز، خیابان زند، دانشکده پزشکی، حوزه مدیریت جهاددانشگاهی فارس،صندوق پستی: 1463-71345
 

چکیده:

هدف از انجام این تحقیق، بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی با فرار دختران بود. بدین منظور 37 نفر از دختران فراری که در مدت اجرای پژوهش توسط سازمانهای مرتبط دستگیر و یا نگهداری می شدند، از طریق نمونه گیری در دسترس انتخاب گردیدند. به منظور انتخاب گروه همتا با توجه به میانگین سنی دختران فراری، تعداد 37 نفر از دختران مجرد ساکن یکی از محلات شهر شیراز ( حوالی بولوار مدرس) که از نظر وضعیت اجتماعی- اقتصادی جزء مناطق متوسط رو به پایین محسوب می گردید، انتخاب شدند. پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت به همراه برخی سؤالات جهت سنجش متغیرهای جمعیت شناختی بر روی آزمودنیها اجرا گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش رگرسیون لوجستیک سلسله مراتبی استفاده گردید. به منظور کنترل متغیّرهای جمعیت شناختی این متغیرها در گام اوّل وارد تحلیل شدند. سپس پنج عامل بزرگ شخصیت و در پایان نیز تعامل ویژگیهای شخصیتی با منزلت شغلی پدر وارد تحلیل گردید. نتایج تحلیل حاکی از آن بود که از بین ویژگیهای شخصیتی تنها بعد روان نژندی قادر به پیش بینی احتمال فرار دختران بود. با افزایش میزان روان نژندی احتمال فرار دختران افزایش می یافت. علاوه براین تعامل منزلت شغلی پدر و وظیفه مداری دختران معنی دار بود. به عبارت دیگر با افزایش وظیفه مداری، در سطوح بالای منزلت شغلی پدر، احتمال فرار دختران کاهش می یافت. در حالیکه رابطه بعد وظیفه مداری با کاهش فرار دختران در سطوح پایین منزلت شغلی ناچیز بود. نتایج تحقیق در پرتو شواهد موجود مورد بحث و بررسی قرار گرفتند.کلیدواژگان: دختران فراری، شخصیت، پنج عامل بزرگ

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):