برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

ساکاریفیکاسیون اسیدی و آنزیمی مواد سلولزی و ضایعات سلولزی کشاورزی جهت تولید اتانولگروه تخصصی: 

سازمان مجری:  واحد استان آذربایجان غربی 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
حسین زاده رضا (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  تیر 1386

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 3468618-0441

نشانی سازمان مجری: ارومیه، خیابان شهید بهشتی، دانشگاه ارومیه، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 165، کدپستی: 57135
 

چکیده:

امروزه سوخت اتانول در کشورهای برزیل، آمریکا و کشورهای اروپایی بطور گسترده از نیشکر یا غلات نشاسته ای نظیر ذرت، گندم و... تولید می گردد ولی قیمت تولید اتانول از این منابع در حدود 2 برابر قیمت سوخت فسیلی است. قیمت بالای مواد اولیه تولید اتانول (تقریبا بیش از 50 درصد کل هزینه های تولید اتانول) و محدود بودن استفاده از منابع نشاسته ای که عمدتا برای مصارف غذایی است، موجب گردیده تا منابع سلولزی و لیگنوسلولزی در این جهت مورد توجه واقع گردند و استفاده از منابع گلوکزی سلولزی و لیگنو سلولزی بعنوان ماده اولیه و مخصوصا ضایعات سلولزی، دیدگاه تولید اتانول در اندازه های بالا را برای تولید سوخت اتومبیل بسیار مهم ساخته است. جایگزینی اتانول به جای سوختهای فسیلی تولید CO2، متیل ترشیری بوتیل اتر (MTBE) و اثرات مخرب زیست محیطی آنها را کاهش می دهد. در این تحقیق 4 منبع مختلف از ضایعات کشاورزی و سلولزی (تراشه چوب، کاه گندم، برگ درختان و کاغذ باطله) انتخاب و با استفاده از تیمارهای قلیایی و اکسیداسیونی لیگنین زدایی شده و به روش اسیدی هیدرولیز گردیدند. میزان قند کل و قندهای غالب با روش های کروماتوگرافی مایع (HPLC-RI) و فهلینگ تعیین گردیدند. شربت قندی تحت تخمیر مخمر غذایی قرار گرفته و میزان الکل حاصل با استفاده از روشSPME-GC-FID  تعیین گردید. محلول هیدروکسید با غلظت 3-2 مولار و محلول اکسیداسیونی %3 به عنوان مناسب ترین محلولهای تیمار انتخاب گردیدند.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Now a day's, ethanol fuel in must of the countries such as Brazil, USA and uropian countries, is produced from starchy resources such as sugar-cane, corn, wheat, ..., but the final cost of this ethanol is high and also must of these resources used in human and animal feeding. According to the high level of cellulosic polysaccharides as agricultural waste, now a days this resources have great attention for saccharification and ethanol production. Ethanol fuel is environmental friendly fuel and using the ethanol as fuel decreases destructive effects of dangerous gases and MTBE (methyl tertiary butyl ether, as fuel additive) in environmental and human health. In this paper we select four different cellulosic resources (wood chips, wheat straw, leaves and waste paper) and used acid hydrolysis for saccharification. Total redusing sugars and common monomers, determined in syrups using HPLC-RI (High performance liquid chromatography by refractive index detection). After fermentation of produced syrups, the ethanol content of them was determind using SPME-GC-FID. The optimum concentration of hydroxide solution in pretreatment was selected in 2-3 M ranges and 3% hydrogen peroxide solution used for alkali oxidation of lignin content and oxidative pretreatment.Keyword(s):