نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

ایده آل های اول گلدی توسیع های اورگروه تخصصی: 

سازمان مجری:  واحد تربیت مدرس 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
موسوی سیداحمد (مسئول طرح)
احمدی علی (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  تیر 1386

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 37-88335335-88630480-88011001-021 ????? 4114-3945

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه جلال آل احمد، پل نصر، دانشگاه تربیت مدرس، صندوق پستی: 343- 14115
 

چکیده:

فرض کنیم R یک حلقه شرکت پذیر است. فرض کنیم a: R®R یک خود ریختی حلقه R باشد. حلقه R را شبه بئر (متناظرا -a شبه بئر) گوییم، هرگاه صفرسازچپ هر ایده آل (متناظرا -a ایده آل) آن، به عنوان یک ایده آل چپ، توسط یک خودتوان تولید گردد.
در این طرح به مطالعه و بررسی حلقه چند جمله ای های اریب
R[x;a]، می پردازیم و نشان می دهیم، اگر حلقه R[x;a] نیم اول باشد، در این صورت حلقه R[x;a] شبه بئر است اگر و فقط اگر -a شبه بئر باشد. نتایجی از مقالا ت موجود به حالت کلی تری تعمیم می یابد.

 
 
Title:Abstract:

Let R be an associative ring and a: R®R be an automorphism. A ring R is called quasi-Baer (respectively a- quasi-Baer), if the right annihilator of each ideal (respectively a- ideal ) of R, is generated by an idempotent, as an ideal of R.
In this project we study the skew polynomial ring R[x;
a] and show that, when R[x;a] is a semiprime ring, then R[x;a] is quasi-Baer if R is an a- quasi-Baer ring.

 Keyword(s):