نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

مطالعه مواد کاربردی تولید شده در گیاهان با استفاده از روش های دست ورزی ژنتیکی به منظور تعیین اولویت های پژوهشی مرتبط در ایرانگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  معاونت پژوهش و فنآوری (دفتر مرکزی) 

گروه پژوهشی: بیوتکنولوژی گیاهی

پژوهشگران: 
پارسا میترا (مسئول طرح)
کریمی فرح (همکار طرح)
زینالی امینه (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1385

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

گزارش نهایی طرح به کارفرما عرضه شد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66466569-66404249-66465036-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، نبش خیابان فخررازی، دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی، طبقه 5
 

چکیده:

مهندسی متابولیک در گیاهان فرصتهای جدیدی را در کشاورزی، کاربردهای محیطی، تولید مواد شیمیایی و دارویی ایجاد نموده است. در 25 سال گذشته پیشرفت اندکی در مهندسی متابولیک گیاهی مشاهده شده است که بدلیل جدید بودن این علم در گیاهان می باشد.
استفاده از این علم در گیاهان نیاز به توسعه تکنولوژیهای بیولوژیکی مولکولی مانند کلون کردن، آنالیز پروموتر، هدفمند کردن پروتئین، انتقال گیاهی، ژنتیک بیوشیمیایی و دیگر جنبه های بیولوژی گیاهی دارد.
سه هدف کلی مهندسی متابولیک تولید بیشتر ترکیبات مواد موثره، تولید کمتر ترکیباتی که نیاز به آن نیست و تولید ترکیب جدید می باشد.
برای رسیدن به این اهداف، مهندسی متابولیک گام اولیه خود را در جهت افزایش و یا کاهش گام به گام مسیرهای متابولیکی، مسدود کردن برخی مسیرها و یا ایجاد میانبرها برای رسیدن سریع به ترکیبات نهایی قرار داده است. در گام بعدی پا را فراتر نهاده و با دست ورزی ژنتیکی گیاه را توانمند به تولید ترکیباتی می نماید که خود قادر به ساخت و تولید آنها نیست.
با توجه به اهمیت اقتصادی کاربرد روشهای مهندسی متابولیکی گیاهان، ضرورت انجام پژوهشهای کاربردی در این زمینه انکارناپذیر است. اخیرا فعالیتهایی در این رابطه در ایران آغاز شده است. در این مطالعه کوشش شده است تا به معرفی و نحوه تولید موادی که تاکنون از طریق مهندسی متابولیک بدست آمده بپردازد
.

 
 
Title:Abstract:

Matabolic enginneering in plants have established new approaches in agriculture, environmental uses, production of chemical and medicinal materials.
In highlighting progress in plant metabolic engineering. Over the past 25 years, It is first important to stress that is in fact quite a Young Science in Plants. Attempts to use this knowledge in plants, however, first required the development of basic molecular biological technologies such as cloning, promoter analysis, protein targeting, plant transformation, biochemical genetics and other areas of plant biology.
There are three basic goals of metabolic engineering in plants: the production of more of a specific desired compound, the production of less of a specific unwanted compound and the production of a novel compound.
For achieving thesee goals include the engineering of single steps in a pathway to increase or decrease metabolic flux to target compounds, to block competitive pathways or to introduce short cuts that divert metabolic flux in a particular way. In another step plants are applied to genetic manipulate tue production of novel compounds. Attetive to economical importance of metabolic engineering methods in plant, the necessity to doing applicated projects in this field is impossible. Recently, activities is started concerning metabolic engineering in Iran.
In this study is attempted to engage on introducing and production method for material that now doing by metabolic angineering.Keyword(s):