نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی ترکیبات شیمیایی و اثرات ضد باکتریایی سه گونه Thymus trautvetteri, Satureja intermedia, Teucrium orientaleگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده گیاهان دارویی 

گروه پژوهشی: پژوهشی فارماکوگنوزی و داروسازی

پژوهشگران: 
شهنازی سحر (مسئول طرح)
خلیقی سیگارودی فرحناز (همکار طرح)
یزدانی داراب (همکار طرح)
اجنی یوسف (همکار طرح)
اهوازی مریم (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  آذر 1386

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

ـ چاپ مقاله در فصلنامه گیاهان دارویی


نوع: کاربردی

 
تلفن: 4702499-4702505-4702611-0261-66950447-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان قدس، بزرگمهر غربی، پلاک 97، ساختمان اصلی: کیلومتر 55 اتوبان تهران قزوین
 

چکیده:

استفاده از گیاهان دارویی به عنوان یک عامل ضدمیکروبی، پیشینه ای تاریخی دارد. هدف از این مطالعه بررسی ترکیبات شیمیایی، خواص ضدمیکروبی، تعیینMIC  (حداقل غلظت مهارکنندگی) و MBC (حداقل غلظت کشندگی اسانسها) اسانسهای گیاهان مورد مطالعه در طرح (Thymus trautvetteri, Satureja intermedia, Teucrium orientale)  است. این گیاهان از مناطق رویش خود، جمع آوری شده و پس از خشک شدن در سایه، توسط دستگاه کلونجر و به روش تقطیر با آب، عمل اسانس گیری از آنها انجام شد. اسانسها پس از تزریق به دستگاه GC/MASS آنالیز شدند. بررسی خواص ضدمیکروبی اسانسها به روش دیسک دیفیوژن، تعیین MIC،MBC  و مقایسه آنها با آنتـی بیوتیکهای مختلف انجام شد.
در این مطالعه، تعداد 49 ترکیب (99.76 درصد) در اسانس Thymus trautvetteri شناسایی شد که در این میان Thymol  (24.43 درصد)، Borneol (11.36 درصد)،para-Cymene  (10.09 درصد)،gamma-Terpinene  (7.78 درصد، alpha-Pinene  (5.29درصد) و Carvacrol (5.07 درصد) ترکیبهای عمده بودند. تعداد 34 ترکیب (99.8 درصد) در اسانس  Satureja intermediaشناسایی شد که در این میان Thymol (25.6 درصد)،para-Cymene  (21.44 درصد)، gamma-Terpinene  (20 درصد)،Carvacrol  (9.48 درصد)،alpha-Terpinene  (7.94 درصد) و Myrcene (3.58 درصد) ترکیبهای عمده بودند. تعداد 29 ترکیب هم که 96.43 درصد اجزا اسانس  Teucrium orientaleرا تشکیل می داد شناسایی شد ترکیبات اصلی شناسایی شده Germacrene-D (34.04 درصد)،bicyclogermacrene  (11.89 درصد)، Linalool  (10.3 درصد)،trans-Caryophyllene  (8.8 درصد) و(Z)-beta-Farnesene  (5.64 درصد) بودند.
نتایج بررسی اثرات ضدباکتریایی نشان داد که اثرات مهارکنندگی و بازدارندگی رشد اسانس این گیاهان روی باکتریهای گرم منفی و گرم مثبت بسیار قوی می باشد
.

 
 
Title:

Evaluation of chemical composition and antibacterial effects essential oils prepared from Thymus trautvetteri, Satureja intermedia, Teucrium orientaleAbstract:

The use of medicinal plants as antimicrobial agents has a long history. The aim of this study was identified chemical composition of Thymus trautvetteri, Satureja intermedia, Teucrium orientale essential oils and was investigation antibacterial activity, determination minimum inhibitory concentration (MIC) and Minimum bactericide Concentration (MBC) of these essential oils.
These plants have been collected from the original habitate. Then air-dried aerial parts of plants were submitted to hydrodistillation using a Clevenger apparatus to produce the essential oil and were analysed by GC/MASS. Investigation of antimicrobial activity was conducted by Disc-diffusion, MIC and MBC technique and different antibiotics compared with antimicrobial activity of these essential oils.
In this study, 49 constituents were found representing 99.76% of the essential oil of Thymus trautvetteri. The major components were thymol (24.43%), borneol (11.36%), para-Cymene (10.09%) and gamma-Terpinene (7.78%), alpha-Pinene (5.29%), Carvacrol (5.07%). Also, 34 constituents were found representing 99.8% of the essential oil of Satureja intermedia. The major components were thymol (25.6%), para-Cymene (21.44%), gamma-Terpinene (20%), Carvacrol (9.48%), alpha-Terpinene (7.94%) and Myrcene (3.58%). also, 29 constituents were found representing 96.43% of the essential oil of Teucrium orientale. The major components were germacrene-D (34.04%), bicyclogermacrene (11.89%), linalool (10.3%) and trans-Caryophyllene (8.8%).
The study of antibacterial activity showed that essential oil of these plants have strong inhibitory and bactricidal effects against Gram-positive and Gram-negative bacteria.Keyword(s):