برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی ارتباط بین تستهای عملکردی اسپرم و نتایج روشهای لقاح خارج رحمی (ART) در زوجین مراجعه کننده به مرکز درمانی ابن سیناگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده فنآوریهای نوین علوم پزشکی ابن سینا 

گروه پژوهشی: غدد تولیدمثل و جنین شناسی

پژوهشگران: 
صادقی محمدرضا (مسئول طرح)
آخوندی محمدمهدی (همکار طرح)
غفاری نوین معرفت (همکار طرح)
حجت مهشید (همکار طرح)
مبارکی مرضیه (همکار طرح)
سوادی شیرازی الهام (همکار طرح)
صدری اردکانی هومن (همکار طرح)
امیرجنتی ناصر (همکار طرح)
زراعتی حجت (همکار طرح)
بلورزاده معصومه (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  1386

کارفرما: 

خروجی طرح: 

چاپ 1 مقاله و ارائه 2 خلاصه مقاله در مجامع علمی داخلی و خارجی


نوع: کاربردی

 
تلفن: 22432020-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه شهید چمران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، انتهای بلوار داخل دانشگاه
 

چکیده:

انتخاب اسپرم با کیفیت ایده آل و مناسب، یکی از مراحل مهم و فاکتور تضمین کننده موفقیت باروری توسط روش های کمک باروری (ART) همچون IVF، IUI و ICSI می باشد. در این راستا تستهای مرسوم آنالیز مایع سمینال شامل ارزیابی تعداد اسپرم، تحرک و مورفولوژی، به طور وسیعی به عنوان یک تست اولیه در ارزیابی ناباروری مردان و تعیین کیفیت مایع سمینال مورد استفاده قرار می گیرد. با این وجود در برخی مواقع، نتایج این تستها با نتایج باروری فرد در محیط داخل بدن و یا در محیط آزمایشگاه همخوانی ندارد. زیرا این ارزیابی ها نمی توانند نشاندهنده عملکرد طبیعی اسپرم و وضعیت ژنوم آن باشد. روشهای ارزیابی عملکرد اسپرم از جمله تستهایی است که به بررسی عملکرد اسپرم در لقاح با تخمک در سطح مولکولی می پردازند. وجود ارتباط بین نتایج روش های لقاح خارج رحمی و تستهای عملکردی اسپرم، می تواند دید کلی در مورد کارایی هر یک از تستها در پیشگویی موفقیت باروری روش های ART فراهم آورد. هدف از این طرح، بررسی ارتباط بین نتایج روش های کمک باروری ICSI با تستهای عملکردی همچون بررسی میتوکندری اسپرم، ارزیابی آسیب های DNA اسپرمی،  قابلیت زنده بودن اسپرم و... در زوجین مراجعه کننده به مرکز درمانی ابن سینا می باشد.
مواد و روشها
: در این طرح نمونه مایع سمینال 170 فرد مراجعه کننده به مرکز درمانی ابن سینا، تحت درمان با روشICSI  جمع آوری و مورد مطالعه قرار گرفت. در روز عمل، پس از دریافت نمونه مایع سمینال و انجام تست های آنالیز سیمن، اضافه هر نمونه جهت انجام تستهای عملکردی اسپرم مورد بررسی قرار گرفت. در این روش، هر نمونه مایع سمینال پس از شستشو با بافر PBS به 6 قسمت تقسیم و با روشهای رنگ آمیزی آنیلین بلو، جهت ارزیابی کاهش پروتامین در ساختار کروماتین اسپرم، رنگ آمیزی تولوئیدین بلو و کرومومایسین A3، جهت ارزیابی وضعیت ساختار کروماتین، ردآمین 123 جهت ارزیابی میتوکندری اسپرم و رنگ آمیزی سه گانه در بررسی عملکرد آکروزوم اسپرم مورد مطالعه قرار گرفت.
در پایان، همبستگی بین نتایج روش های کمک باروری
ICSI با تستهای عملکردی همچون بررسی میتوکندری اسپرم، ارزیابی آسیب های DNA اسپرمی و... از طریق نرم افزار آماری SPSS مورد ارزیابی قرار گرفت.
نتایج
: این بررسی نشان داد بین پارامترهای تحرک، مورفولوژی و تعداد اسپرم های موجود در مایع انزالی، با نتایج میزان لقاح و باروری و کیفیت جنین با درجهA ،B  و C رابطه معنی داری وجود ندارد (P>0.05). بررسی وضعیت کروماتین اسپرم نشان داد که بین میزان لقاح و اسپرم های حاوی کروماتین آسیب دیده در روش آنیلین بلو، کرومومایسین A3 و تولوئیدین بلو، ارتباط معنی دار وجود ندارد. همچنین ارتباط معنی دار بین وضعیت میتوکندری اسپرم و اسپرم های دچار واکنش آکروزومی و بدون واکنش آکروزومی با کیفیت جنین و میزان لقاح و باروری وجود نداشت (P>0.05).
بحث: با توجه به اهمیت ساختار کروماتین در حفاظت از محتویات کروماتین، هرگونه اختلال در ساختار و تراکم کروماتین می تواند بر میزان لقاح طبیعی تاثیر داشته باشد. با این حال نتایج حاصل از تحقیق حاضر دال بر عدم وجود ارتباط معنی دار بین پارامترهای اسپرمی و نتایج روشهای کمک باروری بود. لازم به ذکر است، نمونه های اسپرمی مورد استفاده در روش ICSI، پیش از استفاده جهت میکرواینجکشن با روش Swim up آماده سازی می شوند و بر اساس مطالعات پیشین، اسپرم های آماده سازی شده با این روش، از نظر آسیب DNA و وضعیت پارامترهای آنالیز سیمن، از کیفیت بالاتری نسبت به نمونه  خام برخوردار می باشند. از طرفی در روش میکرواینجکشن، همواره سعی می شود اسپرم نرمال از نظر مورفولوژی و تحرک، انتخاب و به داخل تخمک تزریق گردد. بنابراین نتایج بررسی ارتباط پارامترهای اسپرمی در نمونه خام با نتایج باروری در روش ICSI دارای مداخله خواهد بود. زیرا نتایج باروری حاصل، در حقیقت مربوط به پارامترهای اسپرمی در نمونه های آماده سازی شده می باشد. از این رو بررسی ارتباط بین پارامترهای اسپرمی در نمونه های آماده سازی شده به روش Swim up با نتایج روش های کمک باروری پیشنهاد می شود.
از آنجا که مشکل اصلی در موفقیت روش های
ICSI در ارتباط با نمونه های الیگوآستنواسپرمی شدید با تعداد کم اسپرم دارای تحرک و مورفولوژی نرمال می باشد که به دلیل مشکلات اخلاقی و تکنیکی از این مطالعه حذف گردید، لذا انجام مطالعه ای با لحاظ نمودن مسایل اخلاقی، در این نمونه ها ضروری می باشد تا بتوان کارایی تستهای عملکرد اسپرم را در پیش آگهی نتایج ICSI در این بیماران ارزیابی نمود.کلیدواژگان:

 
 
Title:

(Reproductive Biotechnology Research Center-Antibody Monoclonal Research Center-Nanobiotechnology Research Center)Abstract:

Introduction: Selection of sperm with good quality is a key factor in successful outcomes of assisted reproductive techniques such as ICSI, IVF, and IUI. Standard sperm analysis, including sperm count, morphology and motility are basic tests for evaluation of male infertility. However in some cases, the tests are poor predictor of invivo and invitro male infertility, as the primary semen analyses do not evaluate the precise sperm function and sperm chromatin statues. On the contrary, sperm functional tests has been claimed to be useful for fertility assessment. Using sperm functional test, we can evaluate the ability of spermatozoa to fertilize egg at molecular level. Several techniques of investigations are proposed in order to study sperm function. Finding correlation between sperm function test and assisted reproductive techniques outcomes will give us perspective on prediction of the outcomes of such tests. The aim of this study was to evaluate the relationship of sperm functional test such as sperm Mitochondria, sperm chromatin structure, viability. with fertilization outcome of ICSI in patients present at Avesina infertility clinic.
Material and Methods: 170 semen samples were collected from men in the ICSI program of Avesina Infertility Clinic. The semen sample of each individual person were collected and evaluated through semen analysis.  The remnants of the samples were applied for extra sperm functional test. In this procedure each sample was divided in to 6 parts in order to be applied for different evaluation techniques. Sperm chromatin integrity was evaluated by Chromomycin A3 staining for protamine deficiency, Aniline blue assay for abnormal persistence of histones, Toluidine blue and Acridine orange assay for DNA abnormality, Rodamin 123 for Mitochondia and triple staining for assessing sperm acrosom statuse. Finally the relationships between the results of sperm characteristic and fertilization rate, fetus quality and fertility outcomes was examined using SPSS statistical software No13.5.
Results: The results showed that there are no significant correlations between semen parameters including sperm motility, morphology and sperm count and fertilization rate, fetus quality in grade A, B, C. (p> 0/05). Also Study of sperm chromatin structures showed that there are no significant correlations between percentage of abnormal chromatin sperm stained with AO, AB, TB and CMA3 and fertilization outcome post-ICSI (p>0.05). According to our result, sperm with abnormal mitochondria and acrosome reacted, has no significant affect on fertilization rate and outcome of ART.
Discussion: Considering the importance of sperm chromatin structure in protection of sperm genome, the abnormal compactness of chromatin could have negative influence on fertilization rate. However according to the present result, there is no significant correlation between sperm parameters and ICSI outcomes. One possible reason is the presence of interfierence factors. The semen samples are processed through swim up technique before ICSI program; therefore good quality sperm are selected and applied for oocyte injection. There is always an interference of selecting good quality sperm during ICSI program, as embryologist always try to select the best sperm of normal morphology and motility. There is a much focus on Oligoasthenoteratozoospermia samples in ICSI program. However due to some ethical and technical problems they were omitted in the present study. In the conclusion, further studies on samples of Oligoasthenoteratozoospermia are suggested in order to study the importance of sperm functional test in prediction of ICSI outcomes.Keyword(s):