نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی تغییرات فصلی فلاونوئیدهای گیاه .Ginkgo biloba L کاشته شده در ایرانگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده گیاهان دارویی 

گروه پژوهشی: شیمی دارویی

پژوهشگران: 
رضازاده شمس علی (مسئول طرح)
یزدانی داراب (همکار طرح)
عطایی پریسا (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1385

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

تهیه گزارش پایانی طرح و ارائه آن به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 4702499-4702505-4702611-0261-66950447-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان قدس، بزرگمهر غربی، پلاک 97، ساختمان اصلی: کیلومتر 55 اتوبان تهران قزوین
 

چکیده:

گیاه جینکوبایلوبا بومی کشور چین می باشد که اخیرا در ایران پرورش داده می شود. در عصاره برگهای این گیاه فلاونوئیدها و جینکولیدها به عنوان مواد موثره دارویی خواص فارماکولوژیک گیاه را ایجاد می کنند. فلاونوئیدهای موجود در برگهای گیاه جینکو چندین اثر از خود نشان داده اند، از جمله جریان خون به مغز را افزایش داده و مانع آسیب مغزی (ایسکمی) می شوند. آنها همچنین از فعالیت آنزیمهای سیکلواکسیژناز و لیپواکسیژناز جلوگیری می کنند بنابراین عامل محافظی در برابر آسیبهای اکسیداتیو رادیکالهای آزاد به سلولهای بدن می باشند (آنتی اکسیدان). تحقیقات نشان داده که فلاونوئید گلیکوزیدهای موجود در برگ گیاه در ماههای مختلف سال دچار تغییر می شوند.
در این مطالعه تغییرات فصلی فلاونوئیدهای گیاه جینکو بایلوبای کاشته شده در ایران را با روش
HPLC بررسی نمودیم. برگهای گیاه از درختان 5 ساله و 60 ساله در سالهای 1384 و 1385 به ترتیب از شمال ایران و باغ دانشگاه تهران جمع آوری و به طور جداگانه بررسی شدند. برگهای گیاه در ابتدا خشک و سپس آسیاب گردید و فلاونوئیدهای آن با یک حلال مناسب استخراج شد.
حدود 22 فلاونول گلیکوزاید در برگ گیاه وجود دارد که شناسایی و تعیین مقدار همه آنها به دلیل در دسترس نبودن ترکیبات استاندارد غیر ممکن است بنابراین برای آنالیز آگلیکونهای فلاونوئیدی (قسمت غیر قندی) در عصاره، فلاونول گلیکوزیدها در محیط اسیدی هیدرولیز شدند و به روش HPLC شناسایی و تعیین مقدار گردیدند و پیکهای استاندارد کوئرستین، کامپفرول و ایزورامنتین به دست آمدند.
نتایج نشان دادند که مقدار فلاونوئیدها در ماههای مختلف سال متفاوت می باشند و حداکثر مقدار آن در ماه خرداد گزارش شد. همچنین مقدار فلاونوئیدها در گیاه جوان بیشتر از گیاه مسن می‌باشد (%5.486 (وزنی/ وزنی) در گیاه جوان و  %2.94(وزنی/وزنی)) در گیاه مسن و تغییرات غلظت فلاونوئیدها در زمانهای مختلف برداشت در گیاه مسن بیشتر از گیاه جوان است.تغییرات فصلی، ‌فلاوونوئید و جینکگو

 
 
Title:

Study on Seasonal Variation in Flavonoid content of Ginkgo biloba cultivated in IranAbstract:

Ginkgo is a native plant to China which is recently cultivated in Iran. The extract of the Ginkgo leaves contains flavonoids and ginkgolids and has been used pharmaceutically for a while. Flavonoids of Ginkgo have been shown to have several effects which could increase blood flow of brain and limit the damage associated with ischemia. They inhibit cyclo-oxygenases and lipoxygenases activities, therefore protects cells against oxidative damages associated with free radicals (antioxidant effect). The researchers showed that Ginkgo leaves flavonol glycosides varies during different seasons.
The aim of present research is study on seasonal variation of flavonoids of Ginkgo biloba leave’s cultivated in Iran by HPLC method. In this study Ginkgo leaves from 5 and 60 years old trees collected in 2005 and 2006 from North of Iran and the Garden of Tehran University; respectively and evaluated separately. Plant leaves were dried, milled, and extracted with a suitable solvent.
Almost twenty two flavonol glycosides exist in the plant leaf which it is not possible to identify in crude extract because most reference compounds are not available, therefore for analysis of flavonoid aglycones in the extract, flavonol glycosides were hydrolyzed in acid medium and identified by HPLC method and the peaks of standard material; Quercetin, Kaempferol and Isorhamnetin was obtained.
According to our findings, flavonoids vary in amount during seasons and upper most amount was found in June Month. Also we founded that there is a distinct difference between flavonoids concentration in young and old trees (5.486% (W/W) in young and 2.94% (W/W) in old trees). Among seasonal variation of flavonoids content in leaves of Ginkgo trees, it occurs more distinctly in old trees rather than young plant.Keyword(s):