نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

جایگزینی روغن ستون کروی ساز در دستگاه تولید نیمه صنعتی هیدروژل کرویگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: پژوهشی شیمی معدنی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  تیر 1386

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

بر اساس ماهیت فیزیکی و شیمیایی مایعات با قابلیت جامد شدن، روشهای مختلفی برای شکل دهی آنها وجود دارد یکی از این روشها در تولید دانه های کروی شکل، روش مهم قطره - روغن می باشد. در این طرح با توجه به خصوصیات هیدروسل ساخته شده از واکنش سدیم سیلیکات و سولفوریک اسید و دیگر مواد افزودنی، بستر سیال غیر قابل امتزاج (روغن) با آن به گونه ای فراهم گردیده است که هیدروسل مایع طی مدت عبور از بالا به پایین به دانه های هیدروژل کروی شکل تبدیل شود. در این راستا با بررسی و مطالعه مدارک و اسناد علمی جمع آوری شده، نمونه های پارافینی و نفتنیکی با ویسکوزیته بالا که بطور تجاری توسط شرکت های تولید کننده روغن موتور،روغن دنده و روغنهای صنعتی تولید می¬شوند مورد بررسی قرار گرفتند از آنجا که روغن مصرفی (بهران تایر 250) محتوی ترکیبات آروماتیک و پلی آروماتیک و مضر می باشد، انتخاب نمونه مناسب با استفاده از روغنهای با پایه نفتنیک و پارافینیک و ترکیبی ا ز آنها صورت پذیرفت و در نهایت با اختلاط 85% وزنی از روغن RS1335 شرکت بهران و 15% وزنی از روغن پارافین مایع بهداشتی گرید خوراکی شرکت البرز پارافین نمونه بهینه شده تهیه گردید که در دمای 100oc از ویسکوزیته همانند ویسکوزیته روغن مصرفی (بهران تایر 250) برخوردار می باشد. نمونه بهینه شده به دلیل آنکه از اختلاط دو روغن با ایمنی بهداشتی قابل قبول تهیه شده است و هیچگونه اندر کنشی با یکدیگر ندارند از لحاظ ایمنی بهداشتی مورد تایید می باشد.

 
 
Title:

Substituting the oil of granulating column in the spherical hydro gel producing instrumentAbstract:

In accordance to the physical & chemical properties of some liquids which have the capability to be solid, there are many techniques to produce spherical shapes, one of the most important one is called oil drop. In this technique the liquid after passing through a hot oil is changed to solid.
In this project the aim is to select a special oil immisicible with the hydrosol prepared from the reaction of sodium silicate, sulfuric acid and some other additives. As a result of the hydrosol passage through the column the selected oil it solidified and changed into spherical hydrogel. Many samples of paraffinic and naphthenic oils with high viscosity which commercially produced by motor, Gear and industrial oils companies were tested and its performance and suitability were evaluated.
The previous oil used (Behran Tire 250) was containing some aromatic and polyaromatic ingredients which are potentially carcinogenic, therefore it was replaced by the new oil formulation consist of 85 weight percent RS-1335 oil (Behran company) and 15 weight precent food grade paraffin (Alborze paraffin company).
The optimized sample prepared was compared with the previous oil used (Behran Tire 250) by determining the viscosities of them at 100oC the result of the experiment was almost same. By the way the new formulation has no has no occupational problems and is safety to be used.Keyword(s):