نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی دقت تشخیص آسپیراسیون سوزنی باریک در تشخیص ضایعات پستانگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی تهران 

گروه پژوهشی: جراحی عمومی

پژوهشگران: 
نجفی معصومه (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  تیر 1386

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی طرح به کارفرما


نوع: بنیادی

 
تلفن: 66405895-66404720-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان قدس، خیابان پورسینا، ساختمان آموزش، طبقه همکف، اتاق 101
 

چکیده:

مقدمه و اهداف: آسپیراسیون سوزنی پستان یک روش بدون خطر است و در صورتی که محدودیت های آن شناسایی شوند روش تشخیصی مفیدی می باشد.
این مطالعه به منظور تعیین اعتبار آزمون فوق در بیماران مراجعه کننده به مرکز بیماری های پستان انجام شده است.
روش تحقیق: مطالعه به صورت گذشته نگر و بر روی کلیه بیمارانی که از سال 1376 تا 1384 در مرکز بیماری های پستان تحت آسپیراسیون سوزنی باریک قرار گرفته بودند انجام شد. اطلاعات بیماران از پرونده استخراج و تشخیص قطعی بیماران بر اساس جواب بیوپسی و یا پیگیری حداقل 6 ماهه تعیین شد.
یافته های پژوهش: طی مدت مطالعه 247 مورد آسپیراسیون سوزنی باریک از توده های توپر انجام شده است. نتایج گزارش شده آسپیراسیون سوزنی باریک عبارت بود از نمونه ناکافی 59 نفر
(%23.9)، خوش خیم 153 نفر (%61.5)، آتی پیکال - نامعین 32 نفر (%13)، مشکوک به بدخیمی 3 نفر (%1.2) و بدخیم یک نفر (%0.4). موارد ناکافی و همچنین مواردی که تشخیص قطعی نداشتند  از تجزیه و تحلیل نهایی حذف شدند با در نظر گرفتن 2 گروه آتی پیکال – نامعین وخوش خیم به عنوان خوش خیم و 2 گروه مشکوک به بدخیمی و بدخیم به عنوان بد خیم و مقایسه نتایج سیتولوژی و تشخیص قطعی بیماران، میزان حسیاسیت، ویژگی، ارزش اخباری مثبت، ارزش اخباری منفی و دقت تشخیصی آسپیراسیون سوزنی باریک به ترتیب %50، %99.3، %75، %97.9 و %97.3 بدست آمد. یک مورد تشخیص مثبت کاذب و 3 مورد تشخیص منفی کاذب وجود داشت.
نتیجه گیری و توصیه: با مقایسه نتایج فوق با آمار مراکز معتبر دنیا به نظر می رسد که میزان حساسیت این روش در این مرکز در حد پایین طیف قرار داد به عبارتی موارد منفی کاذب قابل توجه بوده است. همچنین میزان موارد ناکافی نیز در حد بالای طیف نسبت به سایر مراکز قرار دارد. توصیه می شود که به منظور ارتقا کیفیت آزمون فوق، برنامه ریزیهای آموزشی صورت گیرد. همچنین توصیه می شود که تفسیر نتایج
FNA با در نظر گرفتن نتایج معاینه بالینی و تصویربرداری انجام شود.

 
 
Title:

Accuracy of fine–needle aspiration (FNA) in the diagnosis of breast cancerAbstract:

Objective: FNA is a safe and cost-effective method in the diagnosis of breast cancer provided that its limitations are considered. The aim of this study was to evaluate the accuracy of FNA in the diagnosis of breast cancer in Iranian Center for Breast Cancer (ICBC).
Materials and Methods: A retrospective study was performed in ICBC over an eight –year period. All women who had had FNA entered the study. The demographic characteristics, results of FNA and the final diagnoses were extracted from the files. The final diagnosis of these patients was based on either the histo-pathologic diagnosis of the lesion or a follow up of at least 6 months.
Results: A total of 347 patients were evaluated. The cytological diagnoses were reported as inadequate 59 cases (23.9%), benign 152 cases (61.5 %), atypical-indeterminate 32 cases (13%) , suspicious to malignancy 3 cases (1.2%) and malignant 1 case (0.4%).
The inadequate smears and cases without a final diagnosis were excluded. The sensitivity, specificity, positive predictive value, negative predictive value and accuracy of the test were 50%, 99.3 %, 75%, 97.9% and 97.3% respectively. There were one false positive and 3 false negative diagnoses.
Conclusions: Compared to other reports, the sensitivity of FNA has been low in this center. It is recommended that the results of FNA be interpreted with attention to findings of physical examination and imaging studies. To improve the results of FNA it is advisable that specialists be trained for performing FNA.Keyword(s):