نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی فاصله زمانی از بروز اولین علامت سرطان پستان تا مراجعه و شروع درمان های مناسب و عوامل موثر بر آنگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی تهران 

گروه پژوهشی: پزشکی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  زمستان 1382

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

Delayed presentation in breast cancer: a study in Iranian women.
Published Journal BMC Women’s Health 7 July 2003.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66405895-66404720-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان قدس، خیابان پورسینا، ساختمان آموزش، طبقه همکف، اتاق 101
 

چکیده:

تاخیر در تشخیص و درمان سرطان پستان به پیشرفت بیماری و افزایش مرحله بیماری می شود و با مرگ و میر بیشتری همراه است. بررسی تاخیر در سرطان پستان در جوامع مختلف می تواند منجر به تشخیص سریعتر و درمان موفقیت آمیزتر و نهایتا بهبود وضعیت بیماری شود.
به منظور بررسی میزان تاخیر در بیماران مبتلا به سرطان پستان و عوامل موثر بر آن در جمعیت بیماران ایرانی، یک مطالعه مقطعی طراحی شد که در طی آن، بیمارانی که طی 2 سال گذشته بوسیله بررسی آسیب شناسی تشخیص سرطان پستان در آنها قطعی شده بود، از نظر تاخیر بیماران (فاصله زمانی بین بروز اولین علامت بیماری تا اولین مشاوره پزشکی)، تاخیر پزشکان و سیستم درمانی (فاصله زمانی بین اولین مشاوره پزشکی تا اولین درمان انجام شده) و تاخیر کلی (فاصله زمانی بین اولین علامت بیماری تا اولین درمان) تحت بررسی قرار گرفتند. این بیماران که تعداد آنها 233 نفر بود، از نظر عوامل مرتبط با تاخیر نیز بررسی شدند.
یافته های مطالعه نشان داد که
23.6% از بیماران در هنگام مراجعه تاخیر داشتند. همچنین تاخیر پزشک در 30.3% و تاخیر کلی در 43% از موارد مشاهده شد.
از نظر عوامل موثر بر تاخیر، تنها عامل موثر بر تاخیر بیماران سطح تحصیلات آنان
(OR=4.1, 95%CI=1.3-12.7) و تنها عامل موثر بر تاخیر پزشکان، نحوه مالکیت منزل در بیمار بود (OR=2.5, 95%CI=1.06-6.06)، اگر چه سن بیماران نیز جزو عوامل مهم موثر بر تاخیر پزشکان در نظر گرفته شد.
بطور کلی یافته های مطالعه بر لزوم سیاست گزاریهای بهداشتی در مورد سرطان پستان و تاخیر در این بیماری دلالت دارد که در دو بخش مهم آموزش بانوان جامعه و آموزش گروه پزشکی مرتبط با سرطان پستان باید طراحی و اجرا گردد.

 
 
Title:

Delay in seeking medical care, diagnosis, treatment of breast cancer and related factorsAbstract:

Delayed presentation of breast cancer is associated with lower survival. To study the extent of patient and medical delay in Iranian patients, a cross–sectional study was conducted in Tehran and a total of 233 breast cancer patient were interviewed following their surgery or first course of chemotherapy. Data were collected using a structured questionnaire including socio–demographic factors, risk factors of breast cancer and date of first symptom recognition, date of first medical consultation and initial treatment. Findings showed that 23% of patients delayed their presentation more than 3 months. The only predicting factor for patient delay was education (OR=4.3, 95% CI=1.3-12.7). Medical and overall delay was found in 30.3% and 43% of patients respectively. The study findings suggest that to reduce delay in breast cancer patients, health education programs should be implemented for health professionals and women at higher risk for delay.Keyword(s):