نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تهیه و واسنجی مدل DRASTIC برای پهنه بندی آسیب پذیری و ارزیابی خطر آفت کش های موجود در آب زیرزمینی - آبخوان «میان آب» شوشترگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم پایه کاربردی 

گروه پژوهشی: پژوهشی زمین شناسی

پژوهشگران: 
شهسواری علی اکبر (مسئول طرح)
خدایی کمال (همکار طرح)
احمدی فرهاد (همکار طرح)
اسدیان فرهاد (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  آذر 1386

کارفرما: 

خروجی طرح: 
نوع: کاربردی

 
تلفن: 021-29903037-8

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 169- 19835
 

چکیده:

در این مطالعه مناطقی از آبخوان میان آب شوشتر که از حساسیت بیشتری نسبت به آلودگی برخوردار است با استفاده از روشی بر پایه GIS، تعیین شده است. همچنین استفاده از مدل DRASTIC به منظور پهنه بندی آسیب پذیری آبخوان و واسنجی آن بر اساس نتایج آنالیز نمونه های آب زیرزمینی از اهداف این مطالعات می باشد.
بر اساس نتایج حاصل از پهنه بندی به روش
DRASTIC ، محدوده دشت میان آب در چهار گروه آسیب پذیری کم (حدود 11 درصد)، متوسط (حدود 75 درصد)، زیاد (حدود 14 درصد) و خیلی زیاد (کمتر از 0.5 درصد ) قرار می گیرد.
به منظور تعیین اثر پارامتر های
DRASTIC بر روی نتایج مدل اقدام به آنالیز حساسیت به دو روش تک پارامتری و حذف پارامتر شده است. بر اساس نتایج آنالیز حساسیت به روش تک پارامتری، پارامتر هدایت هیدرولیکی دارای کمترین وزن موثر و پارامتر عمق آب زیرزمینی بیشترین وزن موثر را دارد. بر اساس نتایج آنالیز حساسیت به روش حذف پارامتر، بیشترین تغییر در شاخص آسیب پذیری در حذف پارامتر عمق آب زیرزمینی با میانگین شاخص تغییر 3.3 درصد اتفاق می افتد. شاخص آسیب پذیری کمترین حساسیت را به پارامتر هدایت هیدرولیکی نشان می دهد.
در 37 نقطه از محدوده نمونه برداری از آب زیرزمینی شده است و اقدام به آشکارسازی 4 نوع آفت کش شده است و بر اساس نتایج آنالیز نمونه ها اقدام به واسنجی مدل DRASTIC شده است. پس از واسنجی مدل DRASTIC محدوده دشت میان آب، در چهار گروه آسیب پذیری کم (حدود 18 درصد) ، متوسط (حدود 67 درصد)، زیاد (حدود 15 درصد ) و خیلی زیاد (کمتر از 0.5 درصد) قرار می گیرد.

 
 
Title:Abstract:

This study uses a GIS-based method to delineate areas that are more susceptible to contamination originated from surface water infilteration at the aquifer of Shushtar-Mianab. The objective of this work was development a DRASTIC model in order to delineate vulnerability of the aquifer and verifying the  results based on groundwater samping and detecting 4 types of pesticides which has been infilterated to the groundwater.
The aquifer is classified to four groups of low (11%), medium (75%) and high (14%) vulnerability area mainly due the low depths of waters based on DRASTIC method.
In this study groundwater sampling has accomplished in the 37 points of the aquifer and 4 types of pesticides has detected using in-tube solid-phase detection method and the model has calibrated based on the analysis results. Then the aquifer has classified to four groups of low (18%), medium (67%) and high (15%) vulnerability area mainly due to the low depths of waters based on the calibrated DRASTIC method.
Sensitivity analysis has accomplished by two methods: Single-parameter sensitivity analysis and removal sensitivity analaysis. Hydraulic conductivity and groundwater depth have minimum and maximum effective weights respectively based on the Single-parameter sensitivity analysis. Removal sensitivity analaysis method at the other hand suggests that maximum changes in the vulnerability index occurs by removing groundwater depth parameter with average change index 3/3%.Keyword(s):