نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی شیوع تنش های روانی (استرس) در دانشجویان پزشکی در شهر تهران و عوامل موثر بر آنگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم بهداشتی (گزارش طرح های دفتر مرکزی) 

گروه پژوهشی: پزشکی اجتماعی

پژوهشگران: 
شهیدزاده ماهانی علی (مسئول طرح)
آذین سیدعلی (همکار طرح)
امیدواری سپیده (همکار طرح)
عبادی مهدی (همکار طرح)
برادران حمیدرضا (همکار طرح)
اسدی آرزو (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  خرداد 1386

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی

خروجی طرح: 

- با توجه به نتایج حاصل از طرح اقداماتی در جهت کاهش تنش های روانی مثل آموزش های فردی در زمینه مقابله با استرس و نیز اقدامات جمعی مثل تعدیل حجم کار و برقراری حمایت های مالی و مشاوره ای قابل انجام است.
- ارائه مقاله به مجله پایش و کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66480804- 9-66951877-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 51، کدپستی: 1315795795، صندوق
 

چکیده:

مقدمه: تنش های روانی از واقعیت های انکارناپذیر زندگی امروز هستند و به خصوص در مشاغلی مثل پزشکی که فشارکاری و مسوولیت را در بردارند، اثرات ناگوار استرس بیشتر مشاهده می شود. مطالعات متعددی که در سطح کشورهای غربی انجام شده شیوع بالای مسایلی چون سوء مصرف مواد مخدر، افسردگی، اضطراب و الکلیسم را در بین دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته پزشکی ثابت کرده است. پژوهش حاضر به هدف شناختن عوامل موثر بر ایجاد تنش های روانی در بین دانشجویان پزشکی مشغول به تحصیل در 5 دانشگاه علوم پزشکی واقع در تهران طراحی و اجرا شده است.
روش کار: این مطالعه به صورت مقطعی و با شرکت 750 دانشجوی پزشکی شاغل به تحصیل در 5 دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام گرفت. ابزار جمع آوری داده ها در این طرح پرسشنامه ای بود که براساس منابع خارجی و با ایجاد تغییرات متناسب با فرهنگ و خصوصیات اجتماعی حاکم بر کشور تدوین شده بود. این پرسشنامه که حاوی سوالات متعددی درخصوص جنبه های روانی و فیزیکی استرس بوده و سطح کلی استرس فرد را به صورت یک امتیاز کلی (Total Score) برآورد می کرد، ابتدا در یک مطالعه پایلوت مورد آزمون قرار گرفته و ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه در حدود به دست آمده بود. نمونه گیری با طریق quota صورت گرفته و پس از جمع آوری داده ها کار تحلیل آماری توسط نرم افزار SPSS-13 انجام شده و با استفاده از تست های من ـ ویتنی و رگرسیون لجستیک ارتباط بین استرس و متغیرهای زمینه ای و سایر عوامل مورد نظر بررسی گردید.
نتایج: در بررسی اولیه که به منظور تعیین اثر متغیرها به صورت منفرد (Isolated) و با استفاده از تست های من ـ ویتنی و ضریب همبستگی ابتدای اسپیرمن انجام شده این عوامل با سطوح بالاتر استرس در ارتباط بودند. جنس زن، مجرد بودن، وضعیت اقتصادی نامناسب، زندگی رتبه ای در خانواده های پرجمعیت، تحصیل در مقاطع بالاتر، تماس کم با خانواده و دوستان. برای بررسی اثر تمام این عوامل به صورت همزمان از یک مدل رگرسیون لجستیک استفاده شد؛ بدین گونه که ابتدا سطح استرس کلی فرد به یک متغیر دو حالتی تبدیل شد و سپس تاثیر عوامل مختلف در ایجاد سطح بالای استرس به طور همزمان بررسی گردید. نتایج حاصل از آنالیز لجستیک عوامل زیر را به عنوان ایجادکننده سطح بالای استرس معرفی کرد: جنس زن، خانواده بزرگتر، تحصیل در مقطع بالاتر و زمان کم سپری شده در کنار خانواده. بنابراین اثر سه عامل وضعیت تاهل، وضعیت اقتصادی و زمان کم سپری شده با دوستان در مدل رگرسیون لجستیک به حد معنی داری نرسید و این فاکتورها از لیست عوامل ایجادکننده استرس خارج شدند.استرس، دانشجویان پزشکی، عوامل، مطالعه مقطعی

 
 
Title:

Final report of Research project: Stress in Medical Student: Prevalence and RelatedAbstract:

Background and Objectives: There is little doubt that medical students are subject to considerable amounts of physical and mental stress, resulting in high rates of depression and anxiety problems as well as alcohol and drug abuse. The present study-conducted from June to August 2006-looks at the problem of stress among Iranian medical students and the potential causative factors.
Subjects and Methods: A total of 742 students in different stages of their general medical training filled questionnaires dealing with personal and demographic characteristics, physical and mental stress symptoms, social relations and perceived job perspectives as well as problems faced at home and on the campus. For each participant, a total stress score as computed and its association with putative risk factors examined using Mann-Whitney tests, non-parametric correlations and logistic regression analysis.
Results: In logistic regression analysis, the following factors were found to have significant, independent associations with a high degree of stress: female gender (p = 0.001), living in a large family (p=0.014), low income (p=0.049), training in clinical rotations (p<0.001) and internship (p<0.001) and separation from the family (p=0.017). From a student's perspective, the most important problems (stressors) faced by the students included crowding on the campus and in dormitories, poor learning facilities, work overload, humiliation and abuse form staff and faculty.
Conclusion: Addressing the financial needs of the students (e.g. easier access to student loans), developing better communication skills, education in various relaxation and stress reduction techniques, and measures to reduce workload are recommended to mitigate the effects of physical and mental stress in medical students.Keyword(s): Stress, Medical students, Cause, Cross-sectional